اعضای هیات علمی

محمدحسین یاس

محمدحسین یاس

محمدحسین یاس    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش اجزاء محدود 1 1418236 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (18:00 - 20:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
تئوری ورق و پوسته 1 1418201 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
طراحی اجزاء 2 1418026 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه