اعضای هیات علمی

وکیل احمدی

وکیل احمدی

وکیل احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی جامعه شناسی 1624101 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
روش تحقیق (روش های کمی) 1622087 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روش تحقیق کمی پیشرفته 1622073 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 1622015 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 1622029 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/05 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی جمعیت شناسی 1622004 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
آمار در علوم اجتماعی 1622011 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی 1622037 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی نابرابری اجتماعی 1622079 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
کاربرد جمعیت شناسی 1622027 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1