اعضای هیات علمی

سمیه اعظمی

سمیه اعظمی

سمیه اعظمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی اقتصاد(صنعتی)، دانشگاه تربیت مدرس(1388-1384)

کارشناسی ارشد اقتصاد(انرژی)، دانشگاه تهران(1384-1382)

کارشناسی اقتصاد(پول و بانکداری)، دانشگاه شهید بهشتی(1382-1378)          

 

زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی:

اقتصاد خرد پیشرفته، اقتصاد صنعتی، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد منابع و اقتصاد انرژی

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادخرد 1612061 4 03 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصادخرد 1612061 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصاد ریاضی 1612052 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد منابع طبیعی 1612166 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصادسنجی - 4 واحدی - کارشناسی 1612041 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
اقتصاد انرژی 1612167 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اقتصاد خرد1 1612012 4 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
اقتصاد منابع 1612048 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1