اعضای هیات علمی

ناصر کریمی

ناصر کریمی

ناصر کریمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34274545 83(98+)
اتاق: 419
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 06 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2 2012063 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2 2012063 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی گیاهی 2012693 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی گیاهی 2012693 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تغذیه معدنی گیاهان 2012792 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش های نوین درزیست فناوری گیاهی 2012585 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012390 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فیزیولوژی متالوفیتها 2012134 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/04 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
گیاهان دارویی 2012417 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2012061 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2012061 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
جذب وانتقال در گیاهان 2012093 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
سازو کارهای مولکولی فتو سنتز 2012116 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی گیاهی 1 2012501 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3