اعضای هیات علمی

نادر امیری

نادر امیری

نادر امیری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی ادبیات 1622081 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی در ادبیات فارسی 1622039 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 1 1622012 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظریه های جامعه شناسی 1 1622072 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تغییرات فرهنگی 1 1622090 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 2 1622013 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی تاریخ اجتماعی ایران 1622006 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1