اعضای هیات علمی

مجتبی الماسی

مجتبی الماسی

مجتبی الماسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد 2 1612013 4 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 2 1612013 4 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 1 1612014 4 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
توسعه اقتصادی1 1612223 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
زبان خارجی 2 1612020 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
کلیات علم اقتصاد 1612228 3 03 هفته های زوج شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصادایران 1612068 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اقتصاد توسعه 1612065 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اقتصاد خرد1 1612012 4 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
اقتصاد کشاورزی 1612050 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
زبان خارجی 2 1612020 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
زبان خارجی 2 1612020 2 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
زبان خارجی 2 1612020 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1