اعضای هیات علمی

محمد ایرانی

محمد ایرانی

محمد ایرانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیین نگارش و ویرایش( 1) 2414065 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آیین نگارش و ویرایش 2 2414066 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون تفسیری فارسی 2414051 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مطالعات بینا رشته ای در ادبیات تطبیقی 2414628 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نثر فارسی (4) کشف المحجوب ورساله قشیریه 2414376 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بررسی تطبیقی انواع ادبی 2414629 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تحقیق در دستورزبان فارسی 2414379 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سبک شناسی 1 نظم 2414059 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
متون نثر 3 قسمت اول کلیله و دمنه1 2414035 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1