اعضای هیات علمی

محمد ایرانی

محمد ایرانی

محمد ایرانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دستور تاریخی وتطبیقی زبان فارسی 2414529 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
دستور زبان فارسی(2) 2414011 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سبک شناسی 1 نظم 2414059 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
متون نثر 2 قسمت اول سیاست نامه و قابوسنامه 2414033 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون نثر3 قسمت سوم گلستان 2414037 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آیین نگارش و ویرایش( 1) 2414065 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آیین نگارش و ویرایش 2 2414066 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون تفسیری فارسی 2414051 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مطالعات بینا رشته ای در ادبیات تطبیقی 2414628 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نثر فارسی (4) کشف المحجوب ورساله قشیریه 2414376 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بررسی تطبیقی انواع ادبی 2414629 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تحقیق در دستورزبان فارسی 2414379 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سبک شناسی 1 نظم 2414059 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
متون نثر 3 قسمت اول کلیله و دمنه1 2414035 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1