اعضای هیات علمی

مسعود اخوان کاظمی

مسعود اخوان کاظمی

مسعود اخوان کاظمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی 1614156 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تاریخ تحول دولت در اسلام 1614032 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی وسیاست 1614177 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی وسیاست 1614177 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1614015 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
سیره سیاسی ائمه معصومین(ع) 1614167 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
فقه سیاسی 1614082 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کلیات دانش سیاسی 1614173 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
کلیات دانش سیاسی 1614173 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)و امام خامنه ای 1614168 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی وبازتاب آن بر روابط بین المل 1614118 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سیره سیاسی پیامبر اعظم(ص) 1614166 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
سمینارانقلاب اسلامی ایران وبازتاب ان برمسایل استراتژی منطقه وجهان 1614083 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نقد و بررسی نظریات مختلف در جامعه شناسی 1614161 3 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نوسازی و دگرگونی سیاسی 1614024 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/21 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1