اعضای هیات علمی

دکتر مریم رحمتی

دکتر مریم رحمتی

دکتر مریم رحمتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات عرب 3 صرف و نحو کاربردی 2424012 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آشنایی با اوضاع معاصر کشورهای عربی 2416350 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 2416308 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
صرف 1 2416292 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
صرف کاربردی 1 2420212 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نگارش 1 2416289 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نگارش 1 2416289 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نگارش 3 2416325 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
واژه‌شناسی و معادل‌گزینی در ترجمه 2416087 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نثر دوره معاصر 2416392 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
صرف 2 2416297 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون نظم دوره معاصر 2 2416320 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نحو6 2416312 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نگارش 1 2416289 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نگارش 2 2416323 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1