اعضای هیات علمی

مجید محمدی

مجید محمدی

مجید محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات عربی در ادبیات فارسی و برعکس 2416086 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
قواعد عربی قسمت دوم صرف2 2414045 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون حدیث و نهج البلاغه 2416333 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نگارش 2 2416323 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شعر دوره معاصر 2416391 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ادبیات عرب 2 صرف و نحو 2421002 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ادبیات عرب 2 صرف و نحو 2424005 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 2416308 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 2416308 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نگارش 3 2416325 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1