اعضای هیات علمی

محمد اکبرپور

محمد اکبرپور

محمد اکبرپور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی توان اکولوژیکی در برنامه‌ریزی روستایی 2422510 2 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جغرافیای جمعیت ایران 2422082 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 2422077 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ژئومورفولوژی مناطق شهری 2422053 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای فرهنگی 2422073 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای فرهنگی 2422073 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی 2422502 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جغرافیای جمعیت ایران 2422082 2 03 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
جغرافیای جمعیت ایران 2422082 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جغرافیای جمعیت ایران 2422082 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
دیدگاه‌ها و نظریه‌های برنامه‌ریزی و توسعه 2422500 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زمین در فضا 2422001 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زمین در فضا 2422001 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
جغرافیای سیاسی ایران 2422084 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 2422077 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ژئومورفولوژی مناطق شهری 2422053 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سیاست و فضا 2422075 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مدیریت وبرنامه ریزی محیطی 2422370 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1