اعضای هیات علمی

محمدحسین ادیب راد

change-logo

محمدحسین ادیب راد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عملی رسم فنی و نقشه‌کشی 1824101 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی رسم فنی و نقشه‌کشی 1824101 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی رسم فنی و نقشه‌کشی 1824101 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی 1824010 3 01 نیمه اول ترم یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
رسم فنی و نقشه‌کشی 1824100 1 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
روش اجزاء محدود در هیدرولیک محاسباتی 1824071 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مقاومت مصالح 1824007 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
ایستایی 1824143 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
ایستایی 1824143 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
عملی ایستایی 1824144 1 02 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی ایستایی 1824144 1 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی متره و برآورد پروژه‌های آبی 1824196 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی متره و برآورد پروژه‌های آبی 1824196 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متره و برآورد پروژه‌های آبی 1824195 1 01 هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
روش‌های محاسباتی در مهندسی آب 1824097 3 01 هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1