اعضای هیات علمی

کیوان امینی

کیوان امینی

کیوان امینی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 269
اتاق: 129
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی غیرخطی 2016192 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 2016240 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تحقیق درعملیات پیشرفته1 2016185 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
بهینه سازی غیرخطی 2016192 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه