اعضای هیات علمی

جهانگیر امیری

جهانگیر امیری

جهانگیر امیری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آواشناسی زبان عربی 2416294 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
پروژه کارورزی 2416322 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموی 2416303 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ ادبیات دوره مغولی ،مملوکی و عثمانی 2416311 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ترجمه متون رسانه ایی و فیلمنامه ها از عربی به فارسی و بالعکس 2416359 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار مسائل ترجمه 2416088 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 1 2416282 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
قواعد عربی قسمت سوم نحو1 2414046 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی نظری ترجمه 2416083 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مهارت های آموزش و ترویج قرآن 2420406 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نحو 7 2416317 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ ادبیات و متون دوره جاهلی 2416341 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تحلیل متون(تفسیری-عرفانی) 2416278 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ترجمه قرآن کریم 2416331 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
قواعد عربی قسمت چهارم نحو2 2414047 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 2 2420410 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون نظم دوره عباسی 2 2416310 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون نظم و نثر دوره مغولی ،مملوکی و عثمانی 2416315 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1