اعضای هیات علمی

ایرج جباری

ایرج جباری

ایرج جباری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه های نظری درتحول چهره زمین 2422036 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اندیشه های نظری در جغرافیا و ژئومورفولوژی 2422376 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ژئومورفولوزی ومدیریت مناطق خشک و بیابانی 2422352 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ژئومورفولوژی و سنگ‌شناسی 2422483 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مخاطرات طبیعی 2422070 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مخاطرات طبیعی 2422070 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آب شناسی سطوح ارضی 2422381 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روش شناسی تحلیلی درژئومورفولوژی 2422375 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ژئومورفولوژی اقلیمی 2422050 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
ژئومورفولوژی پیشرفته ایران 2422334 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ژئو مورفولوژی در ارزیابی مخاطرات زمین 2422435 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی ژئومورفولوژی 2422066 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مخاطرات رودخانه هاو مسیل های شهری و روستایی 2422432 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1