اعضای هیات علمی

هوشنگ قمرنیا

هوشنگ قمرنیا

هوشنگ قمرنیا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 38332542-83- 0098
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتب

 • کاربرد لوله های کم فشار و طراحی آنها در آبیاری سطحی ،چاپ1374 ، ناشر دانشگاه رازی، تالیف  دکتر هوشنگ قمرنیا.
 • اصول، کاربرد، بهره برداری، و مدیریت سیستم های آبیاری میکرو ، چاپ1384،  ناشر دانشگاه رازی ، تالیف  دکتر هوشنگ قمرنیا.
 • اصول آبیاری عمومی ، چاپ 1385،  ناشر دانشگاه رازی ، مولفین: مهندس علیجان  بافکار ، دکتر هوشنگ قمرنیا و دکتر عبدالله طاهری  تیزرو.
 • تشریح مجموعه کامل سوالات کنکور کارشناسی ارشد (رشته مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی) همراه با حل و مباحث مربوطه (از سال 1383 الی 1386)، بهمراه حل آزمون سال 1387 و سه آزمون خود سنجی . چاپ 1387. چاپ خانه پیکان، مولفین:  دکتر هوشنگ قمرنیا، مهندس سارا حسنی اصفهانی، مهندس مهسا کتابی و مهندس مهسا رحمانی.
 • اصول آبیاری عمومی ، چاپ1396 (چاپ سوم) ،  ناشر دانشگاه رازی ، مولفین: مهندس علیجان  بافکار ، دکتر هوشنگ قمرنیا و دکتر عبدالله طاهری  تیزرو.

مقالات

 • مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی ، (ISC) و ژورنال های (ISI)

   

  1. مقایسه روش های مختلف برآورد بار معلق رودخانه ها ( مطالعات موردی ، رودخانه قره سو کرمانشاه )، پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر، صفحات 52-65، شماره چهارم زمستان 1383، ف یوسفوند ، س. ح. گلمایی،  هوشنگ قمرنیا .. ض. احمدی و ع  وحیدی مجد.

   

  1. مطالعه تطبیقی روش های برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در جلگه مازندران،  چاپ در مجله علمی ترویجی نیوار، صفحات 77-78،  ( شماره 54 و 55 پاییز و زمستان 1384 )، فیروز مجرد  ، هوشنگ قمرنیا و شیدا نصیری.

   

  1. برآورد بارش مؤثر و نیاز آبی برای کشت برنج در جلگه مازندران،  مجله علمی و پژوهشی ، پژوهش های جغرافیایی، صفحات59-76،   ( شماره 54 زمستان 1384 )، فیروز مجرد، هوشنگ قمرنیا و شیدا نصیری.

   

  1. ارزیابی شبکه های آبیاری به روش (بنچ مارکینگ) با تعیین ارزش نسبی شاخص ها ، چاپ در مجله علمی پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی، صفحات 71-88 ، جلد 7 شماره 29 زمستان  1385، جلال جلیلی، جلال جبلی، هوشنگ قمرنیا و محمد جواد منعم.

   

  1. معرفی تکنیک های جدید در بهبود الگوی کشت. هوشنگ قمرنیا و سالومه سپهری. ماهنامه سرزمین سبز، شماره87، شهریور89 ص 51.

   

  1. معرفی تکنیک های جدید در بهبود الگوی کشت. هوشنگ قمرنیا و سالومه سپهری. ماهنامه سرزمین سبز، شماره88، مهر 89 ص 42.

   

  1. تعیین مناسب ترین تابع توزیع ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع سیستم های آبیاری بارانی دشت دهگلان، چاپ در مجله علمی پژوهشی، مجله پژوهش آب ، دانشگاه شهر کرد ، صفحات 95-97 ، سال چهارم، جلد ششم، بهار و تابستان 1389، گوران یمین مشرفی، عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا و ارسلان فاریابی.

   

  1. بررسی و ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک در دشت دهگلان استان کردستان . ارسلان فاریابی عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا. چاپ در مجله علمی پژوهشی، آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) سال چهاردهم، شماره پنجاه و چهارم، زمستان 1389.

   

  1. ارزیابی سیستم های آبیاری بار انی لوله چرخدار دشت دهگلان کردستان. گوران یمین مشرفی، عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا. مجله علمی پژوهشی آبیاری و زهکشی ایران ، شماره 1، جلد 5، بهار 1390ص 92-103.

   

  1. برآورد ضریب گیاهی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در منطقه ای با اقلیم نیمه خشک. چاپ در مجله علمی پژو هشی مدیریت آب و آبیاری ، دوره1، شماره 2، پاییز 1390 ، ص73-83 ، دانشگاه  ابوریحان.جلد 2 پائیز 1390. هوشنگ قمرنیا، مریم جعفری زاده الهام میری، ، محمد اقبال قبادی

   

  1. تعیین ضرایب­گیاهی منفرد و دوگانه سیاه­دانه (Nigella sativa L.) در مراحل مختلف رشد.چاپ در مجله پژوهش آب در کشاورزی، ب/جلد 25/شماره 2/1390. ص 133 تا 146 . هوشنگ قمرنیا، الهام میری، مریم جعفری زاده ، مختارقبادی

   

  1. مقایسه روش­های آبیاری جویچه­ای و قطره­ای تیپ از نظر مصرف آب و عملکرد چغندرقند در شرق استان کرمانشاه چاپ در مجله پژوهش کشاورزی: آب، خاک و گیاه در کشاورزی/ جلد هشتم/ شماره دوم (الف)/ تابستان  90 صفحه 135-145 . جلد هشتم شماره دوم الف تایستان 1390. هوشنگ قمرنیا، عیسی ارجی، مریم جوادی بیگی، سالومه سپهری.

   

  1. مشارکت آب زیر زمینی برای سه رقم گندم در شرا یط آبیاری تکمیلی . هوشنگ قمرنیا، میلاد فرمانی فرد، شهریار ساسانی. چاپ در مجله علمی و پژوهشی آبیاری و زهکشی. شماره 4، جلد 6، زمستان 1391، 316-331.
  2. ارزیابی و واسنجی مدلهای تبخیر و تعرق مرجع با توجه به اثر دوره­ی محاسباتی  (در اقلیم نیمه خشک سرد). هوشنگ قمرنیا،  سید وحیدالدین رضوانی و پرویز فتحیچاپ در مجله علمی و پژوهشی مدیریت آب و آبیاری، دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 ، صص 25-37.

   

  1. اثر سطح ایستابی کم عمق بر تأمین نیاز آبی،کارائی مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم. هوشنگ قمرنیا، میلاد فرمانی فرد، شهریار ساسانی. چاپ در مجله علمی و پژوهشی پژوهش آب در کشاورزی/ب/جلد 26/شماره 3، 1391.

   

  1. تعیین نیاز آبی گشنیز (Coriandrum sativum L.)  به روش لایسیمتری در منطقه ای با اقلیم نیمه خشک هوشنگ قمرنیا، مریم جعفری زاده الهام میری، ، محمد اقبال قبادی. چاپ در مجله علمی پژوهشی، آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) سال هفدهم، شماره شصت و ششم، زمستان 1392.

   

  1. تعیین نیاز آبی گیاه سیاه دانه (Nigella sativa L.) به روش لایسیمتری  دراقلیم خشک و نیمه خشک. هوشنگ قمرنیا، الهام میری، مریم جعفری زاده ، مختارقبادی در شرف چاپ در مجله علمی پژوهشی  علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران. ، جلد 35 ، شماره 4 ، زمستان 91 .

   

  1. ارزیابی سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد بذر و کارایی مصرف آب گیاه داروئی گشنیز در اقلیم  نیمه خشک هوشنگ قمرنیا، مریم بشی پور ، و محمد اقبال قبادی.   مجله علمی و پژوهشی،  مدیریت آب و آبیاری، دوره2، شماره 1، بهار 1391 ، صص 15-24 .

   

  1. برآورد ضریب گیاهی گشنیز ( (Coriandrum sativum L. منطقه­ای با اقلیم نیمه خشک. هوشنگ قمرنیا، مریم جعفری­زاده، الهام میری، محمد اقبال قبادی . مجله مدیریت آب و آبیاری، دوره1 ، شماره 2 ، پاییز 1390 ، ص 73-83..

   

   

  1. تعیین ضرایب­ گیاهی منفرد و دوگانه سیاه­دانه (Nigella sativa L.) در مراحل مختلف رشد  به روش لایسیمتری در اقلیم نیمه خشک. هوشنگ قمرنیا، الهام میری ، مریم جعفری زاده، مختار قبادی. مجله علمی و پژوهشی پژوهش آب در کشاورزی/ب/جلد 25/شماره 2 ، 1390. ص 133- 146.

   

  1. بررسی تأثیر آبیاری زیرزمینی و تکمیلی بر کمک به نیاز آبی سه رقم جدید گندم. هوشنگ قمرنیا، میلاد فرمانی فرد. مجله علمی و پژوهشی ، مدیریت آب و آبیاری، دوره 2، شماره2  ، پاییز و زمستان 1391  ، صص 69-83.

   

  1. اثر سطح ایستابی کم عمق بر تأمین نیاز آبی،کارائی مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم. هوشنگ قمرنیا، میلاد فرمانی فرد و شهریار ساسانی، مجله پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد  26 / شماره 3  سال 1391.ص 340-353.

   

  1. ارزیابی تأثیر آبیاری زیرزمینی و تکمیلی بر عملکرد محصول و کمک به نیاز آبی گندم . هوشنگ قمرنیا، میلاد فرمانی فرد. فصلنامه علمی پژوهشی "مهندسی آبیاری و آب .سال چهارم، شماره چهاردهم، زمستان 1392 ، ص99-112 .

   

  1. برآورد نیاز آبی، ضرایب گیاهی یک جزیی و دوجزیی  نعناع فلفلی (Mentha pipertia L.) . هوشنگ قمرنیا، فاطمه موسی بیگی. مجله علمی پژوهشی "آب و خاک . جلد 28، شماره 4، مهر- آبان 1393، ص 1- 9.

   

  1. برآورد نیاز آبی و ضرایب گیاهی یک جزیی و دو جزیی رزماری  (.Rosmarinus officinalis L)  در اقلیم نیمه‌خشک . هوشنگ قمرنیا، سجاد امیری و محمود خرمی وفا. مجله علمی و پژوهشی مدیریت آب و آبیاری .  دوره 4، بهار و تابستان 1393 ،  شماره 1، ص 33-43.

   

  1. محاسبه و پهنه­بندی تبخیر- تعرق با استفاده از الگوریتم سبال(SEBAL) در  غرب ایران (دشت میان­دربند). هوشنگ قمرنیا، وحید رضوانی. مجله علمی پژوهشی آب و خاک . جلد 28 ، شماره 1، بهار سال 1393. صفحات72-81.

   

  1. ارزیابی کارایی روش توابع متعامد تجربی نسبت به سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی جریان . کریم خدائی، هوشنگ قمرنیا ،  رسول قبادیان. فصلنامه علمی پژوهشی "مهندسی آبیاری و آب . سال چهارم، شماره چهاردهم، زمستان 1392 ، ص29-37 .

   

  1. برآورد تبخیر- تعرق با استفاده از الگوریتم سبال(SEBAL) و مقا یسه آن با روش پنمن مانتیث در غرب ایران (دشت بیله­وار). هوشنگ قمرنیا، وحید رضوانی. مجله بین المللی و علمی پژوهشی منابع آب و توسعه. سال سوم ، شماره (1) پیاپی (9)، بهار 1394.

   

  1. بررسی روشهای مختلف آبیاری و مدیریت آب  بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیاهدانه. هوشنگ قمرنیا، حدیث خسروی،  زهرا جلیلی، صحبت اله بهرامی نژاد. چاپ در مجله علمی و پژوهشی مدیریت آب و آبیاری. دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صص55-67.

   

  1. ارزیابی مدل SIMDualKC با استفاده از داده­های لیسیمتری جهت برآورد تبخیر و تعرق روزانه گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.). هوشنگ قمرنیا، فاطمه ساسانی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، سال نوزدهم / شماره هفتادودوم / تابستان 1394، ص11-20 .

   

  1. برآورد نیاز آبی و ضرایب گیاهی یک جزیی و دوجزیی نخود رقم بیونیج (Cicer arietinum L.) در شرایط لایسیمتری و مقایسه با مدل.SIMDualKC   هوشنگ قمرنیا، بینظیر نظری، محمد اقبال قبادی (پذیرش جهت چاپ).

   

  1. تعیین نیاز آبی، ضرایب گیاهی منفرد و دوگانه عدس و مقایسه با مدل  SIMDualKc. هوشنگ قمرنیا، آزاده خلدی رضائی، مختار قبادی (پذیرش جهت چاپ).

   

  1. بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کارایی مصرف آب سه رقم عدس (Lens Culinaris L.). هوشنگ قمرنیا، آزاده خلدی رضایی، مختار قبادی.  . مجله مدیریت آب و  آبیاری. دوره 5،  شماره 2، زمستان و پاییز 1394. صفحه های 215-227.

   

  1. بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کارایی مصرف آب سه رقم نخود (Cicer arietinum L.). هوشنگ قمرنیا، بینظیر نظری، محمد اقبال قبادی. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، Iranian Journal of Irrigation and Drainage،  -  شماره 3، جلد 11 ، مرداد - شهریور 1396 ،ص 346-355.

   

  1. ارزیابی اثرات آبیاری بلندمدت با پساب شهری بر روی توزیع مکانی پارامترهای شوری و سدیمی خاکهای کشاورزی. هوشنگ قمرنیا، فاطمه ساسانی و بهمن یارقلی، مجله. مدیریت آب و آبیاری. دوره 5، شماره 2، زمستان و پاییز 1394. صفحه های 229-241.

   

  36.  اثر تیمارهای کم آبیاری بر خصوصیات رویشی وکمیت و کیفیت سیب رقم گلدن دلیشز. عیسی ارجی ، بنفشه حسنی ،  هوشنگ قمرنیا. نشریه علوم باغبانی(علوم و صنایع کشاورزی). جلد 29 ، شماره 4، زمستان 1394 ، ص. 610-620.

   

  1. پهنه بندی مناطق کشت زعفران در استان کرمانشاه با  GIS (به منظور جایگزینی با گیاهان دارای مصرف بالای آب). ارسال برای مجله مدیریت اراضی. هوشنگ قمرنیا، نرگس سلطانی، نشریه مدیریت اراضی ، جلد 4، شماره 1، مرداد 1395.
  2. ارزیابی استفاده از آب زیرزمینی کم عمق توسط دو رقم عدس. ارسال برای مجله علمی و پژوهشی حبوبات ایران. هوشنگ قمرنیا، آزاده خلدی رضائی و مختار قبادی ، (پذیرش برای چاپ در مجلع علمی و پژوهشی، پژوهش های حبوبات ایران ).

   

  1. بررسی اثرات بلند مدت آبیاری با آب آلوده بر روی خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: اراضی حاشیه رودخانه قره سو). ارسال برای مجله علمی و پژوهشی مدیریت آب و آبیاری.  هوشنگ قمرنیا، حسین میرزائی، مقداد پیر صاحب  و نظیر فتاحی. مجله مدیریت آب و آبیاری. دوره 6،  شماره 1، بهار و تابستان 1395. صفحه های 73-87.

   

  1. امکان استفاده از آب زیر زمینی کم عمق توسط بقولات (شواهد با بررسی دو رقم نخود) در اقلیم نیمه خشک. مجله علمی و پژوهشی آبیاری و زهکشی ایران.  هوشنگ قمرنیا، بینظیر نظری و محمد اقبال قبادی.مجله پژوهش های حبوبات ایران (Iranian Journal of Pulses Research) ، جلد 8 شمارة 1، نیمة اول 1396 ، صفحة 179-164.

   

  1. تأثیر آبیاری بلند مدت با پساب تصفیه شده شهری بر خصوصیات فیزیکی لایه­های خاک(مطالعه موردی: تصفیه­خانه فاضلاب شهری کرمانشاه). ارسال برای مجله پژوهش آب در کشاورزی.  هوشنگ قمرنیا، میلاد فرمانی فرد، مقداد پیر صاحب  و نظیر فتاحی ، (پذیرش جهت چاپ).

   

  1. برآورد تبخیر- تعرق و ضرایب گیاهی در گیاه ذرت با استفاده از تصاویر ماهواره­ای لندست 8 مطالعه موردی (دشت سراب نیلوفر کرمانشاه).. هوشنگ قمرنیا، سید محسن غلامیان و نسیم کمالی مجله علمی و پژوهشی تحقیقات منابع آب. سال دوازدهم، شماره 4 ، زمستان 1395. صص94-108.

   

  1. اثر پساب فاضلاب تصفیه شده بر تجمع  فلزات سنگین و ارزش غذایی گیاه ریحان مطالعه موردی تصفیه خانه کرمانشاه. هوشنگ قمرنیا و مریم جلیلی. چاپ شده به عنوان بخشی از کتاب مدیریت منابع حیاتی صفحات 243-258 . چاپ وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران و دانشگاه رازی خرداد 1396.

   

  1. بررسی اثرات فاضلاب تصفیه شده بر تجمع عناصر سنگین در خاک زیر کشت  سورگوم؛ مطالعه پساب تصفیه خانه ایلام. هوشنگ قمرنیا، مرجان مفتاحی و حسین میرزایی تختگاهی. چاپ شده به عنوان بخشی از کتاب مدیریت منابع حیاتی صفحات 277-294 . چاپ وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران و دانشگاه رازی خرداد 1396.

   

  1. بررسی اثرات فاضلاب تصفیه شده  کرمانشاه برتجمع عناصر سنگین  در خاک و گیاه تربچه. هوشنگ قمرنیا، مریم جلیلی و حسین میرزایی تختگاهی. چاپ شده به عنوان بخشی از کتاب مدیریت منابع حیاتی صفحات 295-315 . چاپ وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران و دانشگاه رازی خرداد 1396.

   

  1. بررسی تأثیر آبیاری با آب آلوده بر تجمع فلزات سنگین در گندم و جعفری. هوشنگ قمرنیا، حسین میرزائی، مقداد پیر صاحب  و نظیر فتاحی. مجله مدیریت آب و آبیاری. دوره 6،  شماره 2، پاییز و زمستان 1395. صفحه های 315-329.

   

  1. مطالعة تجمع فلزات سنگین در محصولات مختلف تحت تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری کرمانشاه. هوشنگ قمرنیا، میلاد فرمانیفرد، مقداد پیر صاحب  و نظیر فتاحی. مجله مدیریت آب و آبیاری. دوره 6،  شماره 2، پاییز و زمستان 1395. صفحه های 347-365.

   

   

  1. The effect of Salinity on water productivity of wheat under deficit irrigation above shallow groundwater. Journal of  Agricultural  water management, 96 (2009), 517-524, J.W Gowing, D. Rose and H. Ghamarnia. (hot top paper).

   

  1. .A comparison of private and public pressurized irrigation systems in different parts of the Kermanshah province, west Iran. Journal of Food Agriculture and Environment, Vol.8 (1), 2010, 132-136, Houshang Ghamarnia  and Salomah Sepehri.

   

  1. Different irrigation regimes affecting water use, yield and other yield - components of safflower crop (Carthamus Tinctorius L) in a semi-arid region of Iran. Journal of Food Agriculture and Environment, Vol.8 (2), 2010, 132-136, Houshang Ghamarnia and Salomah Sepehri.

   

  1. Yield and water use efficiency of (Nigella sativa L.) under different irrigation treatments in a semi-arid region in the west of Iran. Journal of Medical Plant Research, Vol 4 (16), 2010, 1612- 1616, Houshang Ghamarnia, H. Khosravy and S. Sepehri.

   

  1. Evaluation of Uniformity Coefficients for Sprinkler Irrigation Systems under Different Field Conditions in Kurdistan Province (Northwest of Iran). Journal of Soil and Water Research, Vol (4),2010, 139-145, Eisa Maroufpoor, Arsalan Faryabi, Houshang Ghamarnia and Goran Yamin Moshrefi.

   

   

  1. Development and performance of wheat roots above shallow saline groundwater. Australian journal of Soil Research, 48(8),2010, 659-667, D.Rose , H. Ghamarnia and J.W. Gowing.

   

  1. Shallow groundwater use by Safflower (Carthamus tinctorius L.) in a semi-arid region. Journal of Irrigation Science, Vol (29),2011, 147-156, Houshang Ghamarnia, Mohsen Golamian, Saloome Sepehri, and Issa Arji .

   

  1. Evaluation and comparison of drip and conventional irrigation methods on sugar beet in a semi-arid region. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 138(1), 2012, 90-97, Houshang Ghamarnia, Issa Arji, Saloome Sepehri, Samera Norozpour and Erfan Khodaei.

   

  1. Groundwater contribution by Safflower (Carthamus tinctorius L.) under high salinity, different water table levels, with and without irrigation. Houshang Ghamarnia, Mohsen Golamian, Salome Sepehri, Issa Arji, Vahid Rezvani.Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 138(2), 2012, 155-165.

   

   

  1. Time and place calibration of the Hargreaves equation for estimating monthly reference evapotranspiration under different climate conditions. Houshang Ghamarnia, Vahid Rezvani, Erfan Khodaei and Hossein Mirzaei. Journal of Agricultural Science.Vol 4, No3, 2012, 111-122.

   

  1. The contribution of shallow groundwater by safflower (Carthamus tinctorius L.) under high water table conditions, with and without supplementary irrigation. Houshang Ghamarnia, Mohsen Golamian, Saloome Sepehri, Issa Arji, Samera Norozpour. Journal of Irrigation Science (2013)، Vol 31, 285–299.

   

   

  1. An evaluation and comparison of drip and conventional furrow irrigation   methods on maize in a semi-arid region. Archives of Agronomy and soil science Journal. Houshang Ghamarnia, Mohammad Amin Parandyn, Issa Arji, Vahid Rezvani Vol. 59, No. 5, May 2013, 733–751.

   

  1. Dispersivity of chlorine through medium and coarse grained soil Materials.. Hadi Moazed, Masoomeh Farasati and Houshang Ghamarnia. Res. on Crops 13(1):327-333 (2012).

   

  1. Determination of water requirement, single and dual crop coefficients of black cumin (Nigella sativa L.)  in a semi-arid climate. Houshang Ghamarnia,  Elham Miri, , Mokhtar Ghobadei. Journal of Irrigation Science. (2014) 32:67–76.

   

  1. Lysimetric determination of (Coriandrum sativum L.) water requirement, single and dual crop coefficients in a semi-arid climate. Houshang Ghamarnia,Maryam  Jafarizadeh, Elham Meri, Mohamad Aghbal Gobadei. Journal of Irrigation and Drainage Engineering (ASCE). 2013.139:447-455.

   

   

  1. The effects of saline irrigation water on different components of Black cumin (Nigella Sativa L.).  Houshang Ghamarnia , Zahra jalily and Saba Daechi. International journals of AgriScience vol. 2(10):915-922, October 2012.

   

  1. Design GSM-SMS based system for old structured greenhouses with monitoring and logging network sensors. Mohammad Javad Manashti,  Houshang Ghamarnia , Soheila Amirian , Ramin Mohammad Nezhad. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol., 3 (7), 1497-1507, 2012.

   

   

  1. The effects of saline irrigation water on different components of Coriander (Coriander sativum L.) . Houshang Ghamarnia , Saba Daechi and Zahra jalily. International journal of Agricultural research and review (IJARR). Vol., 2 (6), 710-716, 2012.

   

   

  1. The Effect of Saline Shallow Ground and Surface Water under Deficit Irrigation on (Carthamus tinctorius L.) in Semi Arid Condition. Houshang Ghamarnia, Mohsen Gholamian. Journal of Agricultural water management. Vol 118, Februry 2013, pages 29-37.

   

  1. Batch and Column studies on the evaluation of micrometer and nanometer Phragmites australis for nitrate removal. Masoomeh Farasati, Saeed Boroomandnasab, Nemat. Jafarzadeh, Houshang Ghamarnia. Desalination and Water Treatment journal. 51 (2013) 5863–5872.

   

   

  1. Water stress effects on different Black cumin (Nigella sativa L.) components in a semi-arid region. Houshang Ghamarnia, Zahra Jalily. International Journal of Agronomy and Plant Production. Vol., 4 (4), 753- 762, 2013.

   

  1. Effect of different water stress regimes on different Coriander (Coriander sativum L.) Parameters in a semi-arid climate. Houshang Ghamarnia, Saba Daichin. International Journal of Agronomy and Plant Production. Vol., 4 (4), 822-832, 2013

   

  1. Shallow saline groundwater use by Black cumin (Nigella sativa L.) in the presence of surface water in a semi-arid region. Houshang Ghamarnia, Zahra jalili. Journal of Agricultural Water Management. Vol, 132, 89-100, 2014.

   

  1. Effects of saline shallow groundwater stress on Coriander (Coriander sativum L.) water requirement and other plant parameters. Houshang Ghamarnia, Saba Daichin. Accepted for publication in Journal of Irrigation and Drainge Engineering (ASCE). Vol 141, Issue (7), July 2015.

   

   

  1. An empirical root water uptake model under shallow saline groundwater conditions. Houshang Ghamarnia, Zahra jalili. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. Vol, 3(22), 3107-3118, 2013.

   

  73.  Yield production and water-use efficiency of wheat (Triticum aestivum L.) cultivars under shallow groundwater use in semi-arid region. Houshang Ghamarnia and Milad Farmanifard. Archives of Agronomy and Soil Science Journal.Vol. 60, Issue 12, pages 1677-1700, December 2014.

   

  1. Lemon balm (Melissa officinalis L.) Water Requirement, Crop Coefficients Determination and SIMDualKc Model Implementing. Houshang Ghamarnia, Fatemah Mosabegi and Isa Arji. European Journal of Medicinal Plants. 5(3): 281-296, 2015.

   

   

  75.  Basil (Ocimumbasilicum L.) Water Use, Crop Coefficients and SIMDualKc Model Implementing in a Semi-arid Climate. Houshang Ghamarnia, Davod Amirkhani and Isa Arji. International journal of plant and Soil Science. 4(6): 535-547, 2015.

   

  1. Evaluation of a Few Evapotranspiration Models using Lysimeteric Measurements in a Semi Arid Climate Region. Houshang Ghamarnia, Fatemah Mosabegi, Davod Amirkhani, and Sajad Ameri. International journal of plant and Soil Science. 5(2): 100-109, 2015.

   

  1. Artificial Network for Predicting Water Uptake under Shallow Saline Ground  Water Conditions. Houshang Ghamarnia,and Zahra Jalili. Journal of Scientific Research & Reports. 7(5): 359-372, 2015.

   

  1. Evidence on shallow groundwater use by edible green vegetables such as Solanum pseudoca psicum, Ocimum basilicum and Lepidium sativum in a semi-arid climate condition.Houshang Ghamarnia and Erfan Khodaei. Journal of Agricultural water management. Vol 165, February 2016, pages 198-210.

   

  79.                        The possibility use of shallow groundwater by legume plants (Evidence by examining two chickpea and two lentil cultivars) in a semi-arid climate condition. Houshang Ghamarnia, Binazir Nazary and Azadeh Kholdei Rezaei. Journal of Irrigation and Drainage Engineering (ASCE). (under review for publication).

   

  1. Water requirement, crop coefficients of Peppermint (Mentha Piperita L.) and simdualkc model implementing in semi-arid climate. Houshang Ghamarnia, Fatemeh Mousabeygi, Isa Arji. Journal of Agricultural Science and Technology. (under review for publication).

  8- مقالات چاپ شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی

   

  1.   جذب آب توسط ریشه گندم در حضور آب زیرزمینی شور و کم عمق در شرایط لیسی متری  ( ارائه شده در کنفرانس لیسی متر. هوشنگ قمرنیا. دانشگاه کرمان بهمن 1382)

   

  2.      ارزیابی روشهای آماری در برآورد بار معلق رودخانه رازآور ، ارائه شده در سومین همایش ملی فرسایش و رسوب تهران شهریور1384 . فریبرز یوسفوند، سید حسن گلمائی، هوشنگ قمرنیا ، میر خالق ضیائ تبار احمدی ، و عبدالعلی وحیدی.

   

  3.      اثر کلاسه بندی داده های رسوب بر اساس زمان اندازه گیری در برآورد بار معلق رودخانه ها ، ارائه شده در پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران آبان 1384. فریبرز یوسفوند، سید حسن گلمائی، هوشنگ قمرنیا،   میر خالق ضیائ تبار احمدی و عبدالعلی وحیدی

   

  4.      پتانسیل یابی سیستم های آبیاری تحت فشار در مناطق مرکزی استان کرمانشاه ارائه شده در همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب اردی بهشت 1385. حسین میرزائی تختگاهی، سعید برومند نسب، مجید بهزاد و هوشنگ قمرنیا.

   

  5.      استفاده از تحلیل سلسله مراتبی  و مهندسی ارزش  در تعیین اهمیت شاخص های شاخص های ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری پذیرفته شده برای چاپ در کنفرانس مدیریت منابع آب بهمن 1385. جلال جلیلی، هوشنگ قمرنیا،  سید جلال جبلی،  و محمد جواد منعم

   

  6.      برآورد بار رسوب و تعیین ظرفیت برداشت شن و ماسه رودخانه راز آور ، چاپ شده در هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن 1385. فریبرز یوسفوند، سید حسن گلمائی،  هوشنگ قمرنیا ، میر خالق ضیائ تبار احمدی،  و عبدالعلی وحیدی.

   

  7.      برآورد باران موثر در رابطه با کشت گندم در کرمانشاه،  چاپ شده در نهمین کنفرانس آبیاری و کاهش تبخیر و تعرق کرمان در بهمن ماه  1386 . هوشنگ قمرنیا،  مریم جوادی بایگی

   

  8.      مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق در استان لرستان،  چاپ شده در نهمین کنفرانس آبیاری و کاهش تبخیر و تعرق کرمان در بهمن ماه 1386.  هوشنگ قمرنیا ، اکبر مهری

   

  9.      نرم افزار مدیریت و برنامه ریزی شبکه تحت فشار باباهادی قصرشیرین در استان کرمانشاه،  چاپ شده در نهمین کنفرانس آبیاری و کاهش تبخیر و تعرق کرمان در بهمن ماه  1386. هوشنگ قمرنیا،  علی چراغی، حمیدرضا جلیلی

  10.  برنامه رایانه ای برآورد هیدرمدول آبیاری به زبان (سی)  ، چاپ شده در نهمین کنفرانس آبیاری  و کاهش تبخیر و تعرق کرمان در بهمن ماه  1386. هوشنگ قمرنیا ، حدیث خسروی

   

  11.  بررسی خشکسالی و روند آن در استان کرمانشاه، چاپ شده در نهمین کنفرانس آبیاری و کاهش تبخیر و تعرق کرمان در بهمن ماه  1386. هوشنگ قمرنیا ، ،  فخرالدین قاسمی صاحبی

   

  12.  تحلیل فراوانی نمونه ها ، آزمون نکوئی برازش داده ها و محاسبه دوره بازگشت پدیده های هیدرولوژی و ترسیم هیستوگرام فراوانی داده ها به توسط یک برنامه کامپیوتری،  چاپ شده در نهمین کنفرانس آبیاری و کاهش تبخیر و تعرق کرمان در بهمن ماه  1386. هوشنگ قمرنیا ، سالومه سپهری، مهدی عینی.

   

  13.  برنامه رایانه ای طراحی سیستمهای آبیاری بارانی کلاسیک و آبیاری بارانی با لوله های چرخدار (ویل مو ) به زبان سی ، چاپ شده در اولین کنفرانس علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار در 2 اسفند 1386مکان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج . هوشنگ قمرنیا ، حدیث خسروی

   

  14.  بررسی سیستمهای تحت فشار الگوئی و بارز اجرا شده در استان کرمانشاه،   چاپ شده در کنفرانس در اولین  کنفرانس علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار در 2 اسفند 1386 ، مکان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج . هوشنگ قمرنیا،  سالومه سپهری ، علی فتحی

   

  15.  طراحی و اجرای سیستمهای مختلف تحت فشار با استفاده از شیب زمین در شبکه آبیاری و زهکشی باباهادی قصر شیرین،   چاپ شده دراولین  کنفرانس علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار در 2 اسفند 1386 ، مکان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج . هوشنگ قمرنیا ، علی چراغی، سیاوش مرادی

   

  16.  بررسی تاثیر آبیاری قطره ای نواری (تیپ) بر عملکرد چغندر قند در شرایط اقلیمی کرمانشا ه،  چاپ شده در دومین کنفرانس منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی سنندج،  دانشگاه کردستان در تاریخهای 13 و 14 اسفند 1386. هوشنگ قمرنیا ، مریم جوادی بایگی، حدیث خسروی

   

  17.  طراحی و اجرای  سیستمهای  مختلف آبیاری تحت فشار با استفاده از شیب زمین در اراضی کیله سفید ثلاث باباجانی واقع در استان کرمانشاه،  چاپ شده در دومین کنفرانس منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی سنندج،  دانشگاه کردستان در تاریخهای 13 و 14 اسفند  1386. هوشنگ قمرنیا ، علی چراغی، سیاوش مرادی

   

  18.  اجرای سیستمهای مختلف آبیاری تحت فشار و بزرگترین سیستم فیلتراسیون  ایران در نقاط  مرزی شهرستان سومار در استان کرمانشاه،  چاپ شده در دومین کنفرانس منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی سنندج،  دانشگاه کردستان در تاریخهای 13 و 14 اسفند 1386. هوشنگ قمرنیا ، سیاوش مرادی، محمد زضا محمدپور

   

  19.  اثر کسر آبیاری بر کمیت و کیفیت سیب گلدن دلیشز در منطقه گهواره استان کرمانشاه،  چاپ شده در دومین کنفرانس منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی سنندج،  دانشگاه کردستان در تاریخهای 13 و 14 اسفند 1386. عیسی ارجی، هوشنگ قمرنیا و ،بنفشه حسنی.

   

  20.  نرم افزار جدید محاسبه هیدرومدول در شبکه های آبیاری و زهکشی ، چاپ شده در دومین کنفرانس منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی سنندج،  دانشگاه کردستان در تاریخهای 13 و 14 اسفند 1386. هوشنگ قمرنیا ، عمار مرادوند و سید احسان فاطمی

   

  21.  برنامه های جدید کاربردی تحت ویژوال بیسیک در مهندسی آب،  چاپ شده در دومین کنفرانس منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی سنندج،  دانشگاه کردستان در تاریخهای 13 و 14 اسفند 1386. هوشنگ قمرنیا ، پیام حسینی و سالومه سپهری

   

  22.  نرم افزار جدید طراحی خط لوله های کم فشار چاپ،  چاپ شده در دومین کنفرانس منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی سنندج،  دانشگاه کردستان در تاریخهای 13 و 14 اسفند 1386. هوشنگ قمرنیا ، حمید رضا جلیلی، مهدی عینی.

   

  23.  نرم افزار محاسبه ضربه قوچ در خط لوله های آبرسانی،  چاپ شده در دومین کنفرانس منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی سنندج،  دانشگاه کردستان در تاریخهای 13 و 14 اسفند 1386. هوشنگ قمرنیا حمید رضا جلیلی

   

  24.  معرفی کاربرد سیستم هیدروپونیک در تصفیه فاضلاب،  چاپ شده در اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب – چالشها و راهکارهها در اول و دوم خرداد 1387 در مشهد. هوشنگ قمرنیا ،

  سالومه سپهری  و سمیرا نوروزپو

   

  25.  بررسی پساب تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه و امکان استفاده مجدد از آن برای مقاصد کشاورزی چاپ در دومین همایش ملی آب و فاضلاب در 16- 17 مهر  87 در دانشگاه تهران

   

  26.  مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در استان لرستان، چاپ شده در کنفرانس برگذار شده توسط شرکت آب منطقه ای لرستان در 22و 23 خرداد 1387 در خرم آباد. اکبر مهری، عباس ملکی،  هوشنگ قمرنیا و حمید رضا متین فر

   

  27.  محدودیت های نظام اعتباری و تسهیلات مالی توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار در استان لرستان، چاپ شده در کنفرانس برگذار شده توسط شرکت آب منطقه ای لرستان در 22و 23 خرداد 1387 در خرم آباد. اکبر مهری، عباس ملکی،  هوشنگ قمرنیا و حمید رضا متین فر

   

  28.  مصرف بهینه آب کشاورزی ، چاپ شده در کنفرانس برگذار شده توسط شرکت آب  منطقه ای لرستان در 22و 23 خرداد 1387 در خرم آباد. اکبر مهری، عباس ملکی،  هوشنگ قمرنیا و حمید رضا متین فر

   

  29.  ارزیابی کیفی فاضلاب تصفیه شده برای استفاده در آبیاری زمین های کشاورزی با استفاده از یک برنامه کامپیوتری در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران 23 الی 25 مهر ماه 1387، در دانشکده  مهندسی عمران ، دانشگاه تبریز. هوشنگ قمر نیا و حسن مشایخی

   

  30.  کاربرد مهندسی ارزش دربهینه نمودن شبکه آبیاری زهکشی بابا هادی  قصرشیرین در سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، 6 آذر 1387. هوشنگ قمرنیا ، علی چراغی و سالومه سپهری .

   

  31.  برآورد بارش مؤثر در رابطه با کشت گندم دیم (مطالعه موردی سنندج). سالومه سپهری ، هوشنگ قمرنیا و سمیرا نوروزپور.  دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی»   دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب8 الی 10 بهمن 1387.

   

  32.  ارائه یک مدل جدید کامپیوتری برای محاسبه میزان آب  آبشویی، برآورد پارامترهای شیمیایی  و تعیین گروه بندی خاک . حدیث خسروی ،  هوشنگ قمر نیا. دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی»  دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب8 الی 10 بهمن 1387.

   

  33.  بررسی روش های آبیاری قطره ای(تیپ) شیاری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف و آب در زراعت سیب زمینی در کرمانشاه. هوشنگ قمرنیا، عیسی ارجی،  آرش آذری ، فخر الدین قاسمی ، سالومه سپهری. دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی»  دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب8 الی 10 بهمن 1387.

   

  34.  مقایسه روش های آبیاری سطحی (جویچه ای) و قطره ای (تیپ) از نظر مصرف آب و عملکرد چغندرقند در کرمانشاه. هوشنگ قمرنیا، عیسی ارجی، آرش آذری ، مریم جوادی بایگی. دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی»  دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب8 الی 10 بهمن 1387.

   

  35.  طراحی و ارزیابی روشهای مختلف آبیاری سطحی توسط یک مدل کامپیوتری. کریم خدائی، هوشنگ قمرنیا. دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی»  دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب8 الی 10 بهمن 1387.

   

  36.  ارائه یک  مدل کامپیوتری جامع جهت  مدیریت کیفیت آب و تاثیرات آن بر روی میزان محصول دهی گیاهان مختلف. مجید یعقوبی فشکی، هوشنگ قمرنیا. دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی»  دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب8 الی 10 بهمن 1387.

   

  37.  ارزیابی معادلات یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی. ارسلان فاریابی، عیسی معروف پور و هوشنگ قمرنیا. چاپ شده در سومین کنفرانس منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی سنندج،  دانشگاه کردستان در تاریخهای 14 و 15 اسفند 1387.

   

  38.  بررسی طراحی و اجرای سیستم های زهکشی زمین های ورزشی، هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری ، سید محسن غلامیان. چاپ شده در سومین کنفرانس منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی سنندج،  دانشگاه کردستان در تاریخهای 14 و 15 اسفند 1387.

   

  39.  مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شهرستان بیجارمرکز تولید غله (استان کردستان). هوشنگ قمرنیا، سید محسن غلامیان سید وحید الدین رضوانی، سالومه سپهری ،. چاپ شده در سومین کنفرانس منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی سنندج،  دانشگاه کردستان در تاریخهای 14 و 15 اسفند 1387.

   

  40.  تعیین خصوصیات هیدرولوژیک حوضه های آبریز توسط یک برنامه کامپیوتری، هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، پنجمین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور، اردیبهشت 1388، دانشگاه گیلان.

   

  41.  ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت و کمیت منابع آب. هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، پنجمین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور، اردیبهشت 1388، دانشگاه گیلان.

   

  42.  برآورد بارش مؤثر در ارتباط با کشت گندم دیم در غرب ایران (مطالعه موردی همدان). هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، پنجمین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور، اردیبهشت 1388، دانشگاه گیلان.

   

  43.  بررسی رفتار هیدرولوژیکی سراب کارستی نیلوفر در استان کرمانشاه نسبت به تغییرات بارش و خشکسالی سالهای اخیر، هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ( مهندسی منابع آب و محیط زیست)، 21 تا 23 اردیبهشت سال 1388، دانشگاه شیراز.

   

  44.  محاسبه آب مورد نیاز الگوی کشتهای مختلف با روش پنمن مانتیث و مقایسه آن با نتایج سند ملی آب ایران ، هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ( مهندسی منابع آب و محیط زیست)، 21 تا 23 اردیبهشت سال 1388، دانشگاه شیراز.

   

  45.  بررسی نوسانات سالیانه سطح آبخوان دشت چهاردولی در استان کردستان در اثر خشکسالی سالهای اخیر (سال 70- 78). هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن.  30 و 31 اردیبهشت ماه سال 1388، اصفهان.

  46.  بررسی رفتار هیدرولوژیکی سراب کارستی یاوری در استان کرمانشاه نسبت به تغییرات بارش و خشکسالی سالهای اخیر. هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن.  30 و 31 اردیبهشت ماه سال 1388، اصفهان.

   

  47.  اصلاح هیدرومدل الگوی کشت در شرایط کم آبیاری. هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن.  30 و 31 اردیبهشت ماه سال 1388، اصفهان.

   

  48.  مقایسه روشهای آبیاری قطره ای( (tapeو سطحی در مصرف آب و عملکرد سیاهدانه در شهر کرمانشاه. هوشنگ قمرنیا، حدیث خسروی، دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن.  30 و 31 اردیبهشت ماه سال 1388، اصفهان.

   

  49.  مدیریت و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از پسابهای تولیدی در ایران: مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب کامیاران در استان کردستان. هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن.  30 و 31 اردیبهشت ماه سال 1388.

   

  50.  معرفی تکنیک­های جدید در بهبود الگوهای کشت موجود در کشورهای مختلف. هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری، کنفرانس هم اندیشی الگوی کشت محصولات زراعی و باغی کشور 6 خرداد  سال 1388.

   

  51.  اصلاح هیدرومدول  الگوی کشت در شرایط مختلف کم آبیاری به منظور استفاده بیشتر از منابع آب و خاک در  شبکه‌های آبیاری و زهکشی. هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری،  کنفرانس هم اندیشی الگوی کشت محصولات زراعی و باغی کشور  6 خرداد  سال 1388.

   

  52.  استفاده از برنامه‌ریزی خطی جهت  تعیین اقتصادی‌ترین در صدهای  الگوی کشت در یک پروژه آبیاری و زهکشی. هوشنگ قمرنیا،   سالومه سپهری ، کنفرانس هم اندیشی الگوی کشت محصولات زراعی و باغی کشور  6 خرداد  سال 1388.

   

  53.  معرفی مصرف کنندگان استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب در ایران ( مطالعه موردی شهر سقز در استان کردستان). هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری.  کنفرانس بین المللی در دانشگاه صنعتی شاهرود.25 الی 27 امرداد سال 1388.

   

  54.  Irrigation system design for treated waste water use هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری.  کنفرانس بین المللی در دانشگاه صنعتی شاهرود. 25 الی 27 امرداد سال 1388.

   

  55.  مسائل فنی و اجرائی ایستگاه پمپاژ و شبکه های آبیاری و زهکشی تحت فشار بانخوشاب 3 سومار،  اردوبان سومار.  کیله سفید ثلاث باباجانی . هوشنگ قمرنیا، سیاوش مرادی، علی چراغی، محمدرضا محمدپور و سالومه سپهری"زهکشی سومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و" دانشگاه تهران گروه مهندسی آبیاری و آبادانی 29 و 30 مهرماه  1388.

   

  56.  تجربه های طراحی و  نصب  شیر آلات، تجهیزات هیدرو مکانیک ایستگاههای پمپاژ ، خط لوله ها و لوله رانی.  هوشنگ قمرنیا، سیاوش مرادی، علی چراغی، محمدرضا محمدپور و سالومه سپهری"زهکشی سومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و" دانشگاه تهران گروه مهندسی آبیاری و آبادانی 29 و 30 مهرماه  1388.

   

  57.  تجربه طراحی و ساخت سیستم فیلتراسیون پروژه ایستگاه پمپاژ اردوبان سومار با ظرفیت 300 لیتر در ثانیه . هوشنگ قمرنیا، سیاوش مرادی، علی چراغی، محمدرضا محمدپور و سالومه سپهری"زهکشی سومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و" دانشگاه تهران گروه مهندسی آبیاری و آبادانی 29 و 30 مهرماه  1388.

   

  58.  تخمین ضخامت لایه تغذیه شونده و عمق سطح آب زیر زمینی در دشت ماهیدشت با استفاده از (جی آی اس) حسن مشایخی، عبدالله طاهری تیزرو، هوشنگ قمرنیا و ناصر فرضی. نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیر زمینی 28/8/88 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان.

   

  59.  مدل ریاضی تعیین اقلیم به روشهای مختلف به زبان ویژوال بیسیک. دهمین کنفرانس سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهید باهنر کرمان.  هوشنگ قمرنیا، سید وحیدالدین رضوانی، سید محسن غلامیان.

   

  60.  مقایسه روش پنمن مانتیث با نتایج سند ملی آب ایران در دو دشت نمونه در غرب ایران.. دهمین کنفرانس سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهید باهنر کرمان. هوشنگ قمرنیا، سید وحیدالدین رضوانی، سید محسن غلامیان.

   

  61.  مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شهر همدان.  . دهمین کنفرانس سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهید باهنر کرمان. هوشنگ قمرنیا، سید محسن غلامیان سید، وحیدالدین رضوانی.

   

  62.  بررسی تغییرات اقلیم در دو دشت نمونه در غرب ایران. دهمین کنفرانس سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهید باهنر کرمان.  هوشنگ قمرنیا، سید وحیدالدین رضوانی، سید محسن غلامیان.

   

  63.  واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت روش ها و مدیریت های مختلف آبیاری. دهمین کنفرانس سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهید باهنر کرمان. سالومه سپهری، هوشنگ قمرنیا و سمیرا نوروزپور.

   

  64.  بررسی توابع توزیع یکنواختی در سیستم های آبیاری بارانی دشت دهگلان.. دهمین کنفرانس سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهید باهنر کرمان. گوران یمین شریفی، عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا و ارسلان فاریابی.

   

  65.  بررسی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت دهگلان . دهمین کنفرانس سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهید باهنر کرمان. ارسلان فاریابی، عیسی معروفپور، هوشنگ قمرنیا و گوران یمین شریفی.

   

  66.  بررسی روابط آب و عملکرد چغندر قند در منطقه کرمانشاه. دهمین کنفرانس سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهید باهنر کرمان. هوشنگ قمرنیا، سالومه سپهری و سمیرا نوروزپور.

   

  67.  استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی جهت تعیین ضریب اصطکاک در داخل لوله ها، نخستین کنفرانس ملی پژو هشهای کاربردی منابع آب ایران در کرمانشاه 21-23 اردیبهشت 1389، هوشنگ قمرنیا، محمد زارع.

   

  68.  محاسبه تبخیر و تعرق گیاه با استفاده از (روش سبال) در دشت میان­دربند کرمانشاه. نخستین کنفرانس ملی پژو هشهای کاربردی منابع آب ایران در کرمانشاه 21-23 اردیبهشت 1389، هوشنگ قمرنیا،وحید رضوانی.

   

  69.  طراحی سیستمهای مختلف آبیاری سطحی با استفاده از یک برنامه جدید کامپیوتری.  چهارمین همایش منطقه ای یا فته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) 22-23 اردیبهشت 1389 واقع در دانشگاه کردستان. هوشنگ قمرنیا سالومه سپهری،وحید رضوانی، محسن غلامیان.

   

  70.  استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب در ایران( مطالعه موردی شهر سنندج در استان کردستان)، دومین سمینار ملی جایگاه آبهای  باز یافتی و پساب در مدیریت منابع آب، 28/7/89. برگذار شده در مشهد. هوشنگ قمرنیا، سید محسن غلامیان، سید وحید الدین رضوانی، عرفان خدایی.

   

  71.  بررسی عملکرد دانه ی گیاه لوبیا چیتی در شرایط آبیاری محدود، همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 28 آذر 1389، هوشنگ قمرنیا، عرفان خدایی، معصومه خلج، و ساحره گلزاری.

   

  72.  بررسی کیفی منابع آب سطحی و زیر زمینی دشتهای میاندربند و بیلوار کرمانشاه، همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 28 آذر 1389، هوشنگ قمرنیا، عرفان خدایی، صبا دائی چین، میلاد فرمانی فرد، سمانه دباغ باقری، فاطمه روشندل، کبری جلیلوند.

  73.  بهینه نمودن الگوی کشت با توجه به منابع آب موجود در دو  دشت نمونه در استان کرمانشاه، همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 28 آذر 1389، هوشنگ قمرنیا، عرفان خدایی، سمانه دباغ باقری، صبا دائی چین، فاطمه روشندل، کبری جلیلوند.

  74.  بررسی هیدرولیکی و تغییرات دبی چشمه خضر زنده، همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 28 آذر 1389، هوشنگ قمرنیا، عرفان خدایی، کبری جلیلوند، فاطمه روشندل، سمانه دباغ باقری، صبا دائی چین.

   

  75.    محاسبه آب مورد نیاز چند الگوی کشت و مقایسه  آن با سند ملی آب ایران در چهار پروژه نمونه، همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 28 آذر 1389، هوشنگ قمرنیا، فاطمه روشندل، کبری جلیلوند، سمانه دباغ باقری، صبا دائی چی و عرفان خدائی.

   

  76.  مقایسه روش آبیاری سطحی و قطره ای (نوارهای نیپ سطحی) در کارآئی مصرف آب گشنیز، همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 28 آذر 1389، مریم بشی پور، هوشنگ قمرنیا و محمد اقبال قبادی.

   

  77.    اثر آبیاری قطره ای (نوارهای تیپ) در کارآئی مصرف آب و اجزای عملکرد گشنیز، سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار، کرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 27 بهمن 1389، هوشنگ قمرنیا، مریم بشی پور و محمد اقبال قبادی.

   

  78.  نیاز آبی و کار آئی مصرف گشنیز در روش آبیاری سطحی و قطره ای(نوارهای تیپ سطحی)، سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده مهندسی علوم آب، دهم اسفند 1389، هوشنگ قمرنیا، مریم بشی پور و محمد اقبال قبادی.

   

  79.  محاسبه تبخیر و تعرق گیاه با استفاده از( روش سبال) در دشت بیلوار کرمانشاه، سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده مهندسی علوم آب، دهم اسفند 1389، هوشنگ قمرنیا، سیّد وحیدالدّین رضوانی، گلاره مهدی آبادی و سید محسن غلامیان.

   

  80.  تشکیل تعاونیهای آب بران و برنامه کامپیوتری طراحی شده جهت سهولت مدیریت  بهره برداری و نگهداری در شبکه آبیاری و زهکشی گاوشان، سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده مهندسی علوم آب، دهم اسفند 1389، هوشنگ قمرنیا، سعید ابوقداره و ناصر پرواره.

   

  81.  ارائه یک مدل جدید کامپیوتری جهت برآورد نیاز آبی یک الگوی کشت با هر تعداد محصول دلخواه، ، سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده مهندسی علوم آب، دهم اسفند 1389، هوشنگ قمرنیا،خدیث خسروی،سید محسن غلامیان، سید وحیدالدین رضوانی و عرفان خدائی.

   

  82.  برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی سیاه دانه در مناطق خشک و نیمه خشک، ، سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده مهندسی علوم آب، دهم اسفند 1389، هوشنگ قمرنیا،مختار قبادی، الهام میری و مریم جعفرزاده.

   

  83.  برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گشنیز در مناطق خشک و نیمه خشک، سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده مهندسی علوم آب، دهم اسفند 1389، هوشنگ قمرنیا، مریم جعفرزاده  و الهام میری.

   

  84.  مهندسی ارزش شبکه آبیاری و زهکشی قصر شیرین جنوبی و گیلانغرب، سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده مهندسی علوم آب، دهم اسفند 1389، هوشنگ قمرنیا،  فاطمه روشندل، سمانه دباغ باقری، صبا دائی چین و عرفان خدائی.

   

  85.  بررسی آب زیر زمینی کم عمق بر کمک به تخیر و تعرق گیاه گلرنگ در شرایط مزرعه و لیسیمتر، چهارمین کنفرانس منابع آب  ایران، دانشگاه ا میر کبیر، 13-14 اردیبهشت 1390، هوشنگ قمرنیا، محسن غلامیان، میلاد فرمانی فرد، عرفان خدائی و سالومه سپهری.

   

  86.  طراحی، ساخت . کاربرد دستگاه چند منظوره سطح سنجی آب به وسیله امواج آلتراسونیک، چهارمین کنفرانس منابع آب  ایران، دانشگاه ا میر کبیر، 13-14 اردیبهشت 1390، محمد جواد مانشتی، هوشنگ قمرنیا، امیر قدس مطهری، سهیلا امیریان و عرفان خدائی.

   

  87.  اثر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام عدس، پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، 28-29 اردیبهشت 1390، سنندج دانشگاه کردستان،  هوشنگ قمرنیا، میلاد فرمانی فر ، علیرضا کریمی، مریم احمدی و عرفان خدائی

   

  88.  بررسی تاثیر کم آبیاری بر کیفیت محصول بدست آمده از گیاه ذرت دانه ای در منطقه اسلام آباد غرب، پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، 28-29 اردیبهشت سنندج دانشگاه کردستان 1390، هوشنگ قمرنیا، و محمد امین پرندین.

   

  89.  بررسی معادله هارگریوز برای محاسبه تبخیر و تعرق ماهیانه مطالعه موردی (استان کردستان)، پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، 28-29 اردیبهشت 1390، سنندج دانشگاه کردستان ،هوشنگ قمرنیا، ، محسن غلامیان، میلاد فرمانی فر، عرفان خدائی و سالومه سپهری.

   

  90.  طراحی و ساخت سامانه هشدار دهنده دما و رطوبت گلخانه، پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، 28-29 اردیبهشت 1390، سنندج دانشگاه کردستان ، محمد جواد مانشتی ، هوشنگ قمرنیا و سهیلا امیری

   

  91.  عملکرد کارآئی مصرف آب گیاه ذرت در سیستم آبیاری قطره ای تیپ در سطوح مختلف آبیاری، سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار، 27 بهمن 1389، کرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سالومه سپهری، هوشنگ قمرنیا.

   

  92.  مقایسه روش های آبیاری قطره ای تیپ سطحی ، زیر سطحی و شیاری در شرایط  مختلف کم آبیاری از لحاظ عملکرد و کار آئی مصرف آب در زراعت گلرنگ سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار، 27 بهمن 1389، کرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سالومه سپهری، هوشنگ قمرنیا.

   

  93.  اثر پساب مزارع پرورش ماهی قزل­آلا بر کیفیت آب رودخانه ریجاب. ، همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنیا،  رضا اسعدی.

   

  94.  اثر سطوح تنش آبی  بر روی میزان روغن و اسانس بذر گیاه دارویی گشنیز. همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنیا ، مریم بشی پورمحمد اقبال قبادی.

   

  95.  مدل سازی روزانه تبخیر و تعرق پتانسیل قصرشیرین و گیلان غرب  با استفاده از سیستم تطبیقی عصبی – فازی. همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنیا ،  مریم بشی پور ، پیام جوادی کی ، سمیه سیاکمری.

   

  96.  سامانه هوشمند آبیاری لایسیمتری. همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنیا ،  محمد جواد مانشتی، عرفان خدایی.

   

  97.  اثرات خشکسالی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی و حجم مخزن دشت میاندربند کرمانشاه. همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنیا ،  فاطمه موسی بیگی.

   

  98.  بررسی فاضلاب شهری تصفیه شده شهر سقز برای مصارف کشاورزی در آبیاری قطره ای و آبیاری بارانی. همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنیا، سجاد امیری.

   

  99.  بررسی کیفیت  آب دشتهای میاندربند و بیلوار کرمانشاه از لحاظ کلاس آبیاری. همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنیا، داوود امیرخانی.

   

  100.                    بررسی فاضلاب شهری تصفیه شده شهر سنندج برای مصارف کشاورزی. همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنیا، روژین فتحی.

   

  101.                    نگرشی بر تجارت آب مجازی و نقش عوامل محیطی بر مقدار آب مجازی. همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنیا، امیر قدس مطهری، حسین رضایی، داود امیرخانی.

   

  102.                    خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخصSPI مطالعه موردی شهرستانهای کرمانشاه، صحنه و سنقر . اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان، 19 الی 21 شهریور1390 الهام میری، مریم جعفری زاده ، هوشنگ قمرنیا.

   

  103.                    ارائه برنامه ای برای بررسی نحوه پخش آب آبیاری شور در پروفیل سه نوع خاک لومی ، رسی و سیلتی لومی. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساری،  20 و 21 شهریور 1391. هوشنگ قمرنیا، زهرا جلیلی، صبا دائی چین.

   

  104.                    بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کارائی مصرف آب سه رقم جدید گندم. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساری،  20 و 21 شهریور 1391. هوشنگ قمرنیا ، میلاد فرمانی فرد،  صبا دائی چین و زهرا جلیلی.

   

  105.                    بررسی تاثیر متقابل آبیاری زیر زمینی و تکمیلی بر کارائی مصرف آب و کمک به نیاز تبخیر و تعرق ارقام گندم. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساری،  20 و 21 شهریور 1391. هوشنگ قمرنیا، میلاد فرمانی فرد، علی فتاحی چقابگی و عرفان خدائی.

   

  106.                    بررسی ضرایب گیاهی گشنیز بر اساس درجه روز مورد نیاز در طول فصل رشد. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب دردانشگاه مازندران ساری،  20 و 21 شهریور 1391. مریم جعفری زاده، الهام میری، زهرا فولادی و هوشنگ قمرنیا.

   

  107.                    مقایسه دو مدل جذب آب توسط ریشه گیاه گوجه فرنگی و بدست آوردن تابع کاهش جذب آب بهینه. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساری،  20 و 21 شهریور 1391. هوشنگ قمرنیا ، زهرا جلیلی ،  صبا دائی چین و میلاد فرمانی فرد.

   

  108.                    نقش سطوح ایستابی کم عمق بر تامین نیاز آبی، کارائی مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساری،  20 و 21 شهریور 1391. هوشنگ قمرنیا، میلاد فرمانی فرد، علی فتاحی چقابگی،  صبا دائی چین و زهرا جلیلی.

   

  109.                    استفاده از شاخص SPI   و سیستم اطلاعات جغرافیائی در پایش و پهنه بندی خشکسالی و تاثیر مقیاس زمانی در شدت آن. . سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساری،  20 و 21 شهریور 1391. مریم جعفری زاده، الهام میری، زهرا فولادی و هوشنگ قمرنیا.

   

  110.                    بررسی آب زیر زمینی کم عمق و شور بر عملکرد و کمک به تبخیر و تعرق گیاه داروئی سیاهدانه در شرایط لیسیمتری. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساری،  20 و 21 شهریور 1391. هوشنگ قمرنیا ، زهرا جلیلی ،  صبا دائی چین و میلاد فرمانی فرد.

   

  111.                    بررسی اثر آب زیرزمینی کم عمق به تبخیر و تعرق گیاه داروئی گشنیز  با استفاده از لیسیمتر. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساری،  20 و 21 شهریور 1391. هوشنگ قمرنیا ، صبا دائی چین ،زهرا جلیلی   و میلاد فرمانی فرد.

   

  112.                    مقایسه روش های برآورد ضریب تشت تبخیر به منظور محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع؛ مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک زنجان. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساری،  20 و 21 شهریور 1391. هوشنگ قمرنیا، صبا دایی چین، زهرا جلیلی،میلاد فرمانی فرد.

   

  113.                    بررسی مقایسه ای وضعیت خشکسالی سی ساله استان کرمانشاه با استفاده از شاخصهای مختلف خشکسالی. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساری،  20 و 21 شهریور 1391. هوشنگ قمرنیا،، فاطمه روشندل.

   

  114.                    پهنه بندی فراوانی نسبی وقوع وضعیت های مختلف خشکسالی استان کرمانشاه در محیط GIS با استفاده از شاخصهای مختلف خشکسالی. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساری،  20 و 21 شهریور 1391. هوشنگ قمرنیا،، فاطمه روشندل.

   

  115.                    بررسی تاثیر آب زیرزمینی کم عمق بر عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه  در اقلیم نیمه خشک، هوشنگ قمرنیا، زهرا جلیلی، صبا دایی چی، سومین همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 22 آذر 1391.

   

  116.                    بررسی تاثیر آب زیرزمینی کم عمق با شوری 4 دسی زیمنس بر متر  بر عملکرد  گیاه دارویی گشنیز با استفاده از لایسیمتر. هوشنگ قمرنیا، صبا دایی چین، زهرا جلیلی. سومین همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 22 آذر 1391.

   

  117.                    طراحی، ساخت و کاربرد دستگاه چند منظوره سطح سنجی آب به وسیله­ی امواج آلتراسونیک. هوشنگ قمرنیا، محمدجواد مانشتی،داود امیرخانی. سومین همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 22 آذر 1391.

   

  118.                    سیستم کنترل پیشرفته محیطی هیدروپونیک به صورت وایرلس توسط ARM11. هوشنگ قمرنیا، محمد جواد مانشتی، سهیلا امیریان، رامین محمد نژاد،  احسان امجدیان. سومین همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 22 آذر 1391.

   

  119.                    پتانسیل یابی انرژی خورشیدی در استان کرمانشاه. هوشنگ قمرنیا ،  فاطمه موسی بیگی.  سجاد امیری. سومین همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 22 آذر 1391.

   

  120.                    محاسبه وکالیبره نمودن ضریب گیاهی گندم و ضریب تشت تبخیر برای شهرستان کرمانشاه. هوشنگ قمرنیا، میلاد فرمانی فرد، علی فتاحی. سومین همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 22 آذر 1391.

   

  121.                    ارزیابی کارایی و کالیبره کردن مدل هارگریوز سامانی دربرآورد تبخیرتعرق روزانه (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک اراک). هوشنگ قمرنیا، هادی وروانی، میلاد فرمانی فرد، پریسا احمدی. سومین همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 22 آذر 1391.

   

  122.                    ارزیابی تأثیر وجود آب زیرزمینی کم عمق برعملکرد و کارائی مصرف آب گندم درشرایط آبیاری تکمیلی. هوشنگ قمرنیا، میلاد فرمانی فر. سومین همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 22 آذر 1391.

   

  123.                    ارزیابی دلایل عدم توجه وکاربرد آبیاری شبانه درسامانه های آبیاری. هوشنگ قمرنیا، هادی وروانی، میلاد فرمانی فرد، فاطمه ساسانی. سومین همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 22 آذر 1391

   

  124.                    تأثیر آبیاری تکمیلی برمیزان پروتئین سه رقم نخود. هوشنگ قمرنیا، بینظیر نظری ، پوران خلدی رضایی. چهارمین همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 20 آذر 1392.

   

  125.                    تخمین میزان جذب آب زیرزمینی کم عمق و شور توسط ریشه گیاه دارویی سیاهدانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. هوشنگ قمرنیا، زهرا جلیلی. چهارمین همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 20 آذر 1392.

   

  126.                    ارائه برنامه ای جهت محاسبه و مقایسه معادلات و مدلهای تجربی برآورد نشت آب در کانالها. هوشنگ قمرنیا، داوود امیر خانی. چهارمین همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 20 آذر 1392.

   

  127.                    تأثیر آبیاری تکمیلی بر میزان پروتئین سه رقم عدس. هوشنگ قمرنیا،  پوران خلدی رضایی، بینظیر نظری. چهارمین همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 20 آذر 1392.

   

  128.                    پیش بینی نوسانات سطح ایستابی آبخوان دشت اسلام آباد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. هوشنگ قمرنیا، سهیلا امیریان ، جواد مانشتی. چهارمین همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، 20 آذر 1392.

   

  129.                    بررسی تغییر اقلیم حوضه قره سو و ارزیابی اثرات آن بر مشخصه های خشکسالی. هوشنگ قمرنیا، سیده آرینا مصطفوی و سینا یحیائی.14/12/1392.گروه جغرافیا، دانشگاه رازی کرمانشاه.

   

  130.        بررسی کیفیت آب رودخانه قره سو و تصفیه خانه کرمانشاه و تعیین کاربری های مجاز آنها به توجه به استانداردهای ملی و جهانی. هوشنگ قمرنیا، حسین میرزائی و شکوفه برون. هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.17/9/1393، دانشگاه تهران.

   

  131.        برآورد ضریب گیاهی گیاه ذرت با استفاده از تصاویر ماهوارهای مطالعه موردی دشت سراب نیلوفر کرمانشاه. هوشنگ قمرنیا، سید محسن غلامیان. سومین کنفرانس بین المللی پژو هشهای کاربردی در علوم کشاورزی. دانشگاه علمی کاربردی تهران 19/11/1394..

   

  132.                    عوامل مؤثر بر عدم موفقیت تشکیل تعاونی آب‌بران (مطالعه موردی طرح باویسی سرپل ذهاب). هوشنگ قمرنیا، مهسا بصیری.ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه کردستان 3-1/2/1395.

   

  133.                    برآورد تبخیر و تعرق گیاه ذرت در منطقه سراب نیلوفر کرمانشاه با استفاده از تصاویر ماهواره­ای. هوشنگ قمرنیا، سید محسن غلامیان، مهسا بصیری.ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه کردستان 3-1/2/1395.

  134.                    بررسی تاثیر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر  برخی از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه ریجاب )استان کرمانشاه(. هوشنگ قمرنیا، صبا سقائی، مهسا بصیری. ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه کردستان 3-1/2/1395.

  135.                    تاثیر آبیاری بلند مدت با پساب تصفیه شده فاضلاب شهری کرمانشاه بر خصوصیات فیزیکی لایه های خاک. میلاد فرمانی فرد، هوشنگ قمرنیا، حسین میرزائی صدف طهماسبی و مهتاب منصوری.  ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه کردستان 3-1/2/1395.

   

  136.                    ارزیابی روش های مختلف برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع بر مبنای روش پنمن مانتیث فائو در استان بوشهر .میترا تنها پور، هدیه احمد پری،  هوشنگ قمرنیا ، مهری حاجی زاده . کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست.مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران. شیراز 31 /4/1395.

   

  137.                    تأثیر آبیاری بلند مدت با آب آلوده بر روی نقاط و منحنی رطوبتی خاک. حسین میرزائی، هوشنگ قمرنیا، میلاد فرمانی فرد، امین امینی. ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه کردستان 3-1/2/1395.

  138.                    کنفرانس آب ، چالشها و راهکارها، هوشنگ قمرنیا، دانشگاه پیام نور بیجار، 28 /6/1395 .

   

  139.                    بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری تکمیلی بر کارائی مصرف آب و عملکرد کاملینا، هوشنگ قمرنیا، مهرنوش دهقانیان، دانیال کهریزی و ایمان فروقی. سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه ترویج علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست. مرکز تحقیقات، کرج 6/7/1395.

  140.                    بررسی حساسیت رقمهای مختلف کلزا و یک رقم کاملینا به تنش خشکی در حالت دیم کامل. هوشنگ قمرنیا، مهرنوش دهقانیان، و ایمان فروقی. سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه ترویج علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست. مرکز تحقیقات، کرج 6/7/1395.

  141.                    بر آورد تبخیر و تعرق گیاه کلزا با استفاده از لیسیمتر زهکش دار در اقلیم کرمانشاه. هوشنگ قمرنیا، ایمان فروقی و مهرنوش دهقانیان،. سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه ترویج علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست. مرکز تحقیقات، کرج 6/7/1395.

   

  142.                    کنفرانس بررسی پیامدهای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی سدهای داریان، گاوشان، شهید کاظمی، تلوار.سیازاخ و سردشت استان کردستان، هوشنگ قمرنیا. برگزار کننده خبرگزاری در دفتر مرکزی کرد پرس در سنندج. در مورخه 11/12/1395.

   

  143.                    تاثیر ورمی کمپوست بر روی دانه بندی خاک. حسین میرزائی تختگاهی ، هوشنگ قمرنیا ،  کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم. سازمان جهاد کشاورزی  استان گیلان با همکاری دانشگاه فنی گرجستان . 1/3/1396.

   

  144.                    تاثیر ورمی کمپوست بر روی پی اج خاک. حسین میرزائی تختگاهی ، هوشنگ قمرنیا ،  کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم.سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با همکاری دانشگاه فنی گرجستان . 1/3/1396.

   

  145.                   کیفیت خروجی تصفیه خانه کرمانشاه برای تخلیه به آب های سطحی.  حسین میرزائی تختگاهی ، هوشنگ قمرنیا ،  چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست. 2/3/1396.

   

  146.                   تاثیر ورمی کمپوست بر روی هدایت الکتریکی خاک. حسین میرزائی تختگاهی ، هوشنگ قمرنیا ،  چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.دانشگاه تهران. دانشکده محیط زیست. 2/3/1396.

   

  h

  147.                    Ghamarnia, H  and J.W Gowing. Water extraction by roots under different saline conditions (7th Agricultural seminar of Iranian student in Europe, Manchester, 1998, Uk).

  148.                    Ghamarnia, H  and J.W Gowing. Stomatal behavior and leaf water states of wheat under salinity stress conditions (7th Agricultural seminar of Iranian student in Europe, Manchester, 1998, Uk).

  149.                    Ghamarnia, H  and J.W Gowing.The use of time domain reflectrometry (Trime) to measure water content and bulk electrical conductivity under different salinity condition (7th Agricultural seminar of Iranian student in Europe, Manchester, 1999, Uk).

  150.                    Ghamarnia, H  and J.W Gowing.The Time Domain Refelectrometery (Trime-Fm) calibration in low and   high different salinity conditions, Newcastle, 2000,Uk.

  151.                    Ghamarnia, H  and J.W Gowing. An inexpensive Mini-Rhizotron for in situ root growth studies in saline condition (7th Agricultural seminar of Iranian student in Europe, Manchester, 2000, Uk).

  152.                    Ghamarnia, H  and J.W Gowing. Effect of salinity on root water extraction by wheat under shallow water tables (AGENG conference in Warwick, 2000, Uk).

  153.                    Ghamarnia, H  and J.W Gowing. Can thirsty crops survive on salty water? Evidence from a Lysimeter investigation on wheat, Newcastle, 2000, Uk.

  154.                    Ghamarnia, H  and J.W Gowing. Wheat  water use from shallow saline water table. Moscov, Sept 2004, Russia

  155.                    Ghamarnia, H  and J.W Gowing. Effects of water stress on three wheat cultivars.21th European ICID Conference, Frankfort Oder University, May 2005, Germany.

  156.                    Ghamarnia, H. Evaluation of pressurized prrigation systems. Kolalampour, Sept 2006. Malysia.

  157.                    Ghamarnia, H  and J.W Gowing.  Root water uptake modeling under presence of saline surface and shallow ground water table. Pavia University, Sept 2007. Italy.

  158.                    Ghamarnia, H  and S. Sepheri.  Comparison between surface and subsurface tape drip and furrow irrigation, systems on water use efficiency and yield of Safflower(Carthamus tinctorius L.) in kermanshah province (west of Iran). Shanghay, 11-16 October, third  interdrought  conference, China.

  159.                    Ghamarnia, H  and S. Sepheri. Water stress management and its effects on water use efficiency and other yield prameters of potato in Kermanshah Province in the west of Iran. New Delhi, 6-11 December 2009, 5th Asian Regional Conference, India.

  160.                    Ghamarnia, H; M, Golamian and S. Sepheri. Safflower (Carthamus tinctorius L.)  water use from shallow good quality and saline water tables in lysimeteric experiment in a semiarid region of Iran. Québec, 13-17 June 2010, 17th Agricultural Engineering (CIGR), Canada.

  161.                    Ghamarnia, H. Effect of water stress on water use efficiency and yield of Nigella  Sativa in Kermanshah Province in the west of Iran. Québec, 13-17 June 2010, 17th Agricultural Engineering (CIGR), Canada.

  162.                    Ghamarnia, H; Mohamad amin Parandin. A comparison of drip and conventional furrow Irrigation methods on maize in a semi-arid region. Tokyo,  19-23 September 2011, CIGR2011, Japan.

  163.                    Ghamarnia, H,Vahid Rezvani, Erfan Khodaei, Hossein Mirzaei.  Calibration of Hargreaves equation for estimating monthly reference evapotranspiration in the west of Iran. Bablyon University, 2-4 October 2011, IRAQ.

  164.                    Ghamarnia, H. A brief overview of water resources and land management in Iran. 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.

  165.                    Ghamarnia, H, F.Mosabeygi. Determination of (Mentha Pipertia L) water requirement and single crop coefficient in a semi-arid climate. 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.

  166.                    Ghamarnia. H, F. Sasani. Water and soil challenges opportunities and strategies in Hamidiyeh region (a case study). 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.

  167.                    Ghamarnia. H, S. Ameri, M. Kangory and M.Khorameivafa. Effects of saline irrigation water on different parameters of rosmary (Rosmarinus Officinalis L). 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.

  168.                    Ghamarnia. H, M Gholamian, A. Dehghan, M. Farmanifard. Improvement of groundwater contribution modeling in a semi-arid region. 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.

  169.                    Ghamarnia. H, M.J. Manashti, K.Rostami, A.Karami, S.Amirian. Design of automatic control  and measurement system for soil moisture pattern. 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.

  170.                    Mirzaei.H, H. Ghamarnia, S. Borumandnasab, M. Behzad, M. Farmanifard.  Feasibility of pressurized irrigation systems in Kermanshah province located in the western part of Iran. 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.

  171.                    Ghamarnia.H, D. Amirkhani, F. Mosabeygi. Evaluation of different evapotranspiration models for a semi-arid climate using lysimeteric measurements. 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.

  172.                    Ghamarnia. H, M. Farmanifard, H.Mirzaei, M Gholamian. Analysis of Pan evaporation based estimating methods under median semi-arid climate. 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.

  173.                    Ghamarnia. H, M.A.Azimi, S.Tahmasbi, S.Ghasemi, MiJ. Manashti.  Representing an economical hydroponic system.25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آبیاری بارانی 1824074 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
تبخیر و تعرق و نیاز آبی 1824075 2 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی 1824062 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملیات نقشه‌برداری 2 1824149 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملیات نقشه‌برداری 2 1824149 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نقشه برداری 2 1824148 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
آبیاری قطره‌ای 1824095 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1