اعضای هیات علمی

حسن اکرمی

حسن اکرمی

حسن اکرمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 436
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ایمنی شناسی 2012374 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 2012360 1 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
بیوتکنولوژی گیاهی 2012418 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ژنتیک مولکولی 2012382 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ژنتیک مولکولی 2012382 3 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فرلیندهای تنظیمی و ترارسائی 2012638 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/05 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012381 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
اصول و روشهای سلولی و مولکولی 2012592 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
زیست شناسی مولکولی پیشرفته 2012258 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
ژنتیک انسانی 2012452 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ژنتیک پایه 2012380 3 02 هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فاکتورهای رونویسی انکوژنیک 2012664 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ایمنی شناسی 2012374 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
بیوتکنولوژی گیاهی 2012418 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2