اعضای هیات علمی

فردین ابدالی محمدی

فردین ابدالی محمدی

فردین ابدالی محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه پایگاه داده 1422050 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (14:00 - 15:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه پایگاه داده 1422050 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/28 (14:00 - 15:00) ترم اول 1396
پایگاه داده پیشرفته 1422132 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 1422024 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
نیاز سنجی اطلاعات 1422073 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه پایگاه داده 1422050 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (14:00 - 15:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه پایگاه داده 1422050 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/04/01 (14:00 - 15:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 1422024 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مدیریت ارتباط با مشتری 1422150 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نیاز سنجی اطلاعات 1422073 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1