اعضای هیات علمی

احسان اله افشاری صفوی

احسان اله افشاری صفوی

احسان اله افشاری صفوی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارورزی داخلی دامهای بزرگ1 1212130 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته شنبه (17:00 - 19:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/28 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کارورزی داخلی دامهای بزرگ1 1212130 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00 ) 1396/10/28 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 1212179 2 01 هرهفته پنج شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته پنج شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته پنج شنبه (17:00 - 19:00 ) | هرهفته پنج شنبه (11:00 - 13:00 ) نامشخص ترم اول 1396
عملیات اصول معاینه دام 1212260 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
عملیات درمانگاهی دامهای بزرگ 1212174 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
عملیات درمانگاهی دامهای بزرگ 1212174 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 1212179 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 1212179 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1