اعضای هیات علمی

موسی پرنیان

موسی پرنیان

موسی پرنیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق درمتون فارسی(نظم ) 2414522 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ساخت دستوری زبان فارسی 2414193 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نثر 3 قسمت دوم کلیله و دمنه2 2414036 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نظم فارسی (1)شاهنامه 2414370 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی ادبیات پایداری 2414460 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون نثر 3 قسمت دوم کلیله و دمنه2 2414036 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
معانی و بیان 2 2414054 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نظم فارسی (3)خاقانی ونظامی 2414373 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1