اعضای هیات علمی

محمد ابوالفتحی

محمد ابوالفتحی

محمد ابوالفتحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اخلاق سیاسی 1614170 2 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
اخلاق سیاسی 1614170 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
تئوریهای انقلاب 1614021 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی سیاسی ایران 1614241 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی سیاسی ایران 1614159 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
حقوق اداری ایران 1614205 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق اداری ایران 1614205 2 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق درعلوم سیاسی 1614085 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینارجنبشهای اسلامی درقرن بیستم وتاثیرانقلاب اسلامی برانها 1614086 3 01 هفته های زوج دو شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کلیات حقوق اساسی 1614174 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
کلیات حقوق اساسی 1614174 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اخلاق سیاسی 1614170 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی 1614211 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
جامعه شناسی توسعه 1614162 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی سیاسی 1614084 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل اسلامی 1614042 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
فرهنگ و سیاست در ایران 1614218 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
فرهنگ و سیاست در ایران 1614218 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
فرهنگ و سیاست در ایران 1614218 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
فن دیپلماسی و آداب کنسولی 1614028 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/30 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1