اعضای هیات علمی

بهروز ابراهیمی اوزینه

change-logo

بهروز ابراهیمی اوزینه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اختلاف رشد و یادگیری 2212770 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
اختلالات یادگیری حرکتی 2212707 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی ورزشی 2212712 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (12:00 - 14:00) ترم اول 1396
روانشناسی شناختی 2212378 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در تربیت بدنی 2212111 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم اول 1396
روش تحقیق در تربیت بدنی 2212111 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
روش و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی 2212696 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فوتبال 2 2212082 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
یادگیری حرکتی 2212095 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
یادگیری حرکتی 2212095 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
اندازه گیری حرکات انسان 2212699 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق در تربیت بدنی 2212111 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق در تربیت بدنی 2212111 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی 2212696 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فوتبال 1 2212068 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1