اعضای هیات علمی

مهری آزادبخت

change-logo

مهری آزادبخت    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه جنین شناسی 2 2012401 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه جنین شناسی 2 2012401 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم اول 1396
جنین شناسی 2 2012400 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کشت سلول وبافت جانوری 2012439 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مکانیسمهای سلولی و ملکولی تکوین 2012324 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه جنین شناسی مقایسه ای 2012270 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
اندام زائی مهره داران 2012288 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه بافت شناسی 1 2012039 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
جنین شناسی مقایسه ای 2012375 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جنین شناسی مقایسه ای جانوران 2012269 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
میکروسکوپ الکترونی 2012593 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00 ) 1396/03/30 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1