اعضای هیات علمی

علی آرمان

change-logo

علی آرمان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سازه‌های آبی 2 1824043 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
مدل‌های فیزیکی و هیدرولیکی 1 1824058 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
طراحی سازه‌های آبی 1 1824159 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
عملی طراحی سازه‌های آبی 1 1824160 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی مصالح و روشهای ساختمانی 1824158 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مصالح و روش‌های ساختمانی 1824157 1 01 هفته های زوج یک شنبه (11:30 - 12:30 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مهندسی رودخانه 1824191 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
طراحی سازه های آبی1 1824023 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
طراحی سدهای خاکی پیشرفته 1824059 3 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/28 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1