اعضای هیات علمی

علی امیری جا غرق

علی امیری جا غرق

علی امیری جا غرق    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت 1 1418250 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ترمودینامیک 1 1418019 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
جریان های میکرو و نانو 1418338 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
انتقال حرارت 2 1418339 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ترمودینامیک 2 1418020 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه