اعضای هیات علمی

علیرضا رشیدی

علیرضا رشیدی

علیرضا رشیدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه تحقیقاتی 1618007 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2(فعالیتهای مشاوره ای) 1618070 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
هدایت ومشورت در اسلام 1618073 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
هدایت ومشورت در اسلام 1618073 2 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
هدایت ومشورت در اسلام 1618073 2 03 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
تمرین عملی راهنمایی مشاوره 1(فعالیتهای راهنمائی) 1618064 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
خانواده دراسلام و ایران 1618025 3 02 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
خانواده دراسلام و ایران 1618025 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
روشها و فنون تدریس 1618014 3 01 هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
روشها و فنون تدریس 1618014 3 02 هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
کارورزی در مشاوره مدرسه 1618082 2 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
هدایت ومشورت در اسلام 1618073 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1