اعضای هیات علمی

امیر عباس عزیزی فر

امیر عباس عزیزی فر

امیر عباس عزیزی فر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهشی 2414630 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
زبان خارجی 1 2414368 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون نظم 2 قسمت اول رستم و سهراب 2414017 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تاریخ ادبیات 2 2414057 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
رویکردها و روشهای تحقیق در ادبیات تطبیقی 2414626 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
زبان خارجه تخصصی قسمت اول 2414048 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
شناخت ادبیات دفاع مقدس 2414577 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون نثر 2 قسمت اول سیاست نامه و قابوسنامه 2414033 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1