موقت

تاسیس:1386

تعداد اعضای هیأت علمی:49 نفر

تعداد دانشجویان (روزانه-شبانه):1891  نفر

کارشناسی  1431

ارشد  370 

دکتری  90

 

آمار دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی به تفکیک گروههای آموزشی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

ردیف

گروه آموزشی

مقطع

اعضای هیات علمی

اساتید مدعو

جمع

کارشناسی

ارشد

دکتری

1

علوم اقتصادی

 

404

95

38

11

22

33

2

حسابداری

 

236

28

--

4

12

16

3

مشاوره و راهنمایی

 

140

39

--

4

19

23

4

علوم سیاسی

 

185

65

22

7

--

7

5

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

111

22

--

3

8

11

6

 علوم اجتماعی

(جامعه شناسی)

82

49

--

7

5

12

7

 روان شناسی

 

273

39

20

6

8

14

8

کارآفرینی  

 

--

23

10

1

4

5

9

مدیریت آموزشی

 

--

10

--

1

1

2

 

جمع کل

 

1431

370

90

44

79

123