به اطلاع کلیه اعضاء محترم غیر هیات علمی دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی می رساند: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نظر دارد با همکاری مدیریت طرح و برنامه، کارگاه آموزشی «شیوه های امر به معروف و نهی از منکر» را به مدت 3 ساعت در روز شنبه اول مهر ماه از ساعت 15 الی 18 در محل سالن شهید دکتر علیمحمدی دانشکده علوم برگزار نماید، مستدعی است همکاران محترم جهت ثبت نام از تاریخ 27/6/96   لغایت 31/6/96 با مراجعه به آدرس الکترونیکی :       http://172.17.194.46/amozesh/login.aspx آدرس دریافت شناسنامه الکترونیکی آموزش با دسترسی نام کاربری:( کدملی و کلمه عبور: عدد پیش فرض یک یا کلمه عبور شخصی) نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام فرمایند .  لازم به ذکر است شرکت در دوره الزامی نیست و به همکارانی که در دوره شرکت نمایند بر اساس خروجی دستگاه حضور و غیاب کارگاه ها، اضافه کار پرداخت خواهد شد.

 به اطلاع کلیه اعضاء محترم غیر هیات علمی دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی می رساند: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نظر دارد با همکاری مدیریت طرح و برنامه، کارگاه آموزشی «شیوه های امر به معروف و نهی از منکر» را به مدت 3 ساعت در روز شنبه اول مهر ماه از ساعت 15 الی 18 در محل سالن شهید دکتر علیمحمدی دانشکده علوم برگزار نماید، مستدعی است همکاران محترم جهت ثبت نام از تاریخ 27/6/96   لغایت 31/6/96 با مراجعه به آدرس الکترونیکی :       http://172.17.194.46/amozesh/login.aspx

آدرس دریافت شناسنامه الکترونیکی آموزش با دسترسی نام کاربری:( کدملی و کلمه عبور: عدد پیش فرض یک یا کلمه عبور شخصی) نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام فرمایندلازم به ذکر است شرکت در دوره الزامی نیست و به همکارانی که در دوره شرکت نمایند بر اساس خروجی دستگاه حضور و غیاب کارگاه ها، اضافه کار پرداخت خواهد شد.