بدین وسیله به اطلاع می رساند، همایش یک روزه "ارزشیابی علم و پژوهش" روز چهارشنبه 96،3،3 ساعت 8:30 تا 14 توسط انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی در سالن اجتماعات شهید دکتر شهریاری دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند، همایش یک روزه "ارزشیابی علم و پژوهش" روز چهارشنبه 96،3،3 ساعت 8:30 تا 14 توسط انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی در سالن اجتماعات شهید دکتر شهریاری دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.