بدین وسیله به اطلاع می رساند نمایشگاه عکس با عنوان بیستون از دیروز تا امروز با موضوع آشنایی بیشتر با آثار محوطه میراث جهانی بیستون توسط پایگاه میراث جهانی بیستون با همکاری روابط عمومی دانشگاه رازی از تاریخ 96/3/7تا 96/3/17 در ساختمان گلستان فرهنگ و ادب برگزار می گردد. از دانشگاهیان محترم دعوت به عمل می آید از نمایشگاه بازدید فرمایند.

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند نمایشگاه عکس با عنوان بیستون از دیروز تا امروز با موضوع آشنایی بیشتر با آثار محوطه میراث جهانی بیستون توسط پایگاه میراث جهانی بیستون با همکاری روابط عمومی دانشگاه رازی از تاریخ 96/3/7تا 96/3/17 در ساختمان گلستان فرهنگ و ادب برگزار می گردد.

از دانشگاهیان محترم دعوت به عمل می آید از نمایشگاه بازدید فرمایند.