نظر به برگزاری همزمان مصاحبة دکتری رشته‌های مهندسی عمران دانشگاه رازی با برخی از دانشگاه‌های دیگر، داوطلبانی که در روزهای 12 و 13 تیرماه موفق به مراجعه به دانشگاه رازی نشده‌اند، می‌توانند در روز سه‌شنبه 96.04.20 برای انجام مصاحبه مراجعه نمایند .    

 نظر به برگزاری همزمان مصاحبة دکتری رشته‌های مهندسی عمران دانشگاه رازی با برخی از دانشگاه‌های دیگر، داوطلبانی که در روزهای 12 و 13 تیرماه موفق به مراجعه به دانشگاه رازی نشده‌اند، می‌توانند در روز سه‌شنبه 96.04.20 برای انجام مصاحبه مراجعه نمایند.