داوطلبان گرامی می‌توانند اطلاعیه مرحلۀ مصاحبه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز دکتری سال 1396 در دانشگاه رازی را از طریق نشانی ذیل دریافت کنند. جزیئات بیشتر در اطّلاعیه‌های بعدی به آگاهی خواهد رسید؛ لذا ضروری است داوطلبان گرامی به تناوب، اطلاعیه‌های منتشره را در این صفحه یا بخش اطلاعیه‌های صفحۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی ( http://graduated_office.razi.ac.ir       ) پیگیری نمایند.    

داوطلبان گرامی می‌توانند اطلاعیه مرحلۀ مصاحبه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز دکتری سال 1396 در دانشگاه رازی را از طریق نشانی ذیل دریافت کنند. جزیئات بیشتر در اطّلاعیه‌های بعدی به آگاهی خواهد رسید؛ لذا ضروری است داوطلبان گرامی به تناوب، اطلاعیه‌های منتشره را در این صفحه یا بخش اطلاعیه‌های صفحۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی (http://graduated_office.razi.ac.ir    ) پیگیری نمایند.