به اطلاع می رساند طرح کارورزی ویژه دانش آموختگان دانشگاهی جویای کار و توسط وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار و برای ورود به بازار کار تصویب شده و اجرا می گردد. دانش آموختگان گرامی می توانند جهت کسب اطلاع از قوانین مربوطه و ثبت نام در این طرح به وبسایت زیر مراجعه نمایند : http://karvarzi.mcls.gov.ir  

 

به اطلاع می رساند طرح کارورزی ویژه دانش آموختگان دانشگاهی جویای کار و توسط وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار و برای ورود به بازار کار تصویب شده و اجرا می گردد. دانش آموختگان گرامی می توانند جهت کسب اطلاع از قوانین مربوطه و ثبت نام در این طرح به وبسایت زیر مراجعه نمایند:

http://karvarzi.mcls.gov.ir