براساس بخشنامه شماره 13/3731 مورخ 1396/03/17 صندوق رفاه دانشجویان   1- مدت بازپرداخت وام مذکور به 60 ماه افزایش یافت . 2- دوره تنفس جهت بازپرداخت از یکسال به دوسال افزایش یافت . 3- ارائه سفته به عنوان یکی از الزامات اخذ وام حذف گردید . 4- فرآیند تکمیل و بررسی مدارک به وسیله همکاران دانشگاه و با حضور بانک عامل انجام می گیرد بدیهی است تحویل مدارک ضامن در هریک از شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور امکان پذیر است . 5- به دانشجویانی که با تائید معاون دانشجویی، پایان نامه کاربردی و تقاضا محور داشته باشند، از مهر ماه مبلغ 25 میلیون ریال تحت عنوان وام ضروری پرداخت می شود . 6- دانشجویانی که به هر علتی تمایل به دریافت وام ویژه دکتری نداشته و یا می خواهند از ظرفیت تضمین خود در صندوق استفاده نمایند، می توانند با همان فرآیند قبلی از طریق صندوق نسبت به دریافت وام تحصیلی ویژه دکتری به مبلغ ماهانه 500 هزار تومان اقدام نمایند . علاوه بر وام مذکور که با شرایط معمول صندوق انجام می گردد، در صورت درخواست، مبلغ 3 میلیون تومان نیز پرداخت می شود .   حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه – اداره رفاه  

 

براساس بخشنامه شماره 13/3731 مورخ 1396/03/17 صندوق رفاه دانشجویان

 

1- مدت بازپرداخت وام مذکور به 60 ماه افزایش یافت.

2- دوره تنفس جهت بازپرداخت از یکسال به دوسال افزایش یافت.

3- ارائه سفته به عنوان یکی از الزامات اخذ وام حذف گردید.

4- فرآیند تکمیل و بررسی مدارک به وسیله همکاران دانشگاه و با حضور بانک عامل انجام می گیرد بدیهی است تحویل مدارک ضامن در هریک از شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور امکان پذیر است.

5- به دانشجویانی که با تائید معاون دانشجویی، پایان نامه کاربردی و تقاضا محور داشته باشند، از مهر ماه مبلغ 25 میلیون ریال تحت عنوان وام ضروری پرداخت می شود.

6- دانشجویانی که به هر علتی تمایل به دریافت وام ویژه دکتری نداشته و یا می خواهند از ظرفیت تضمین خود در صندوق استفاده نمایند، می توانند با همان فرآیند قبلی از طریق صندوق نسبت به دریافت وام تحصیلی ویژه دکتری به مبلغ ماهانه 500 هزار تومان اقدام نمایند. علاوه بر وام مذکور که با شرایط معمول صندوق انجام می گردد، در صورت درخواست، مبلغ 3 میلیون تومان نیز پرداخت می شود.

 

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه اداره رفاه