زمان مصاحبه دکتری استعدادهای درخشان دانشکده فنی مهندسی به شرح زیر می باشد: گروه مهندسی عمران: شنبه، 20 خرداد، سازه: ساعت 10، ژئوتکنیک: ساعت 14 گروه مهندسی مکانیک:  یکشنبه، 21 خرداد، ساعت 10 گروه مهندسی برق:  یکشنبه، 21 خرداد، ساعت 11 گروه مهندسی شیمی:  دوشنبه 22 خرداد، ساعت 9 صبح گروه مهندسی کامپیوتر:  سه شنبه 23 خرداد، ساعت 30/12  

 

زمان مصاحبه دکتری استعدادهای درخشان دانشکده فنی مهندسی به شرح زیر می باشد:

گروه مهندسی عمران: شنبه، 20 خرداد، سازه: ساعت 10، ژئوتکنیک: ساعت 14

گروه مهندسی مکانیک:  یکشنبه، 21 خرداد، ساعت 10

گروه مهندسی برق:  یکشنبه، 21 خرداد، ساعت 11

گروه مهندسی شیمی:  دوشنبه 22 خرداد، ساعت 9 صبح

گروه مهندسی کامپیوتر:  سه شنبه 23 خرداد، ساعت 30/12