به گزارش روابط عمومی دانشگاه جلسه دفاع از پایان‌نامه 4 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک اتمسفر با حضور اساتید داور دکتر غلامرضا برون و دکتر جعفر معصوم پور و به راهنمایی دکتر جلیل صحرایی در دانشکده علوم برگزار شد. در این جلسات لاله سلیمی پایان‌نامه خود را با موضوع   "بررسی و اندازه‌گیری آلاینده‌های جوی در شهر کرمانشاه"، پریسا کهراری با موضوع   "مطالعه ذرات معلق در هوای مکان‌های سرپوشیده و خارج از آن"،  مهدی سپهوند با موضوع  "تحلیل سینوپتیکی امواج گرمایی غرب کشور (2015-1990)- پیش‌بینی دوره‌های بازگشت آن در استان خوزستان به روش مدل مارکوف" و شیدا درخشان نیز پایان‌نامه خود را با موضوع " تحلیل و بررسی روند پنج آلاینده شاخص در شهر کرمانشاه در سال‌های 1393-1384   " به ارائه و معرفی سرفصل‌های پایان‌نامه‌های خود پرداختند.    

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جلسه دفاع از پایان‌نامه 4 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک اتمسفر با حضور اساتید داور دکتر غلامرضا برون و دکتر جعفر معصوم پور و به راهنمایی دکتر جلیل صحرایی در دانشکده علوم برگزار شد.

در این جلسات لاله سلیمی پایان‌نامه خود را با موضوع   "بررسی و اندازه‌گیری آلاینده‌های جوی در شهر کرمانشاه"، پریسا کهراری با موضوع   "مطالعه ذرات معلق در هوای مکان‌های سرپوشیده و خارج از آن"،  مهدی سپهوند با موضوع  "تحلیل سینوپتیکی امواج گرمایی غرب کشور (2015-1990)- پیش‌بینی دوره‌های بازگشت آن در استان خوزستان به روش مدل مارکوف" و شیدا درخشان نیز پایان‌نامه خود را با موضوع " تحلیل و بررسی روند پنج آلاینده شاخص در شهر کرمانشاه در سال‌های 1393-1384   " به ارائه و معرفی سرفصل‌های پایان‌نامه‌های خود پرداختند.