با توجه به بروزرسانی سامانه ملی کارآموزی به آدرس http://karamouz.irost.org توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، دانشجویان گرامی می توانند جهت اطلاع از واحدهای پذیرنده و جایابی کارآموزی در این سامانه ثبت نام نمایند.   

با توجه به بروزرسانی سامانه ملی کارآموزی به آدرس http://karamouz.irost.org توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، دانشجویان گرامی می توانند جهت اطلاع از واحدهای پذیرنده و جایابی کارآموزی در این سامانه ثبت نام نمایند.