زمان شروع  کلاس ها: از 45/11 تا 15/13 تاریخ ثبت نام: 06/08/96 – 11/08/96 روزهای هفته شنبه و چهارشنبه   یک شنبه و سه شنبه       سطح و مکان Fun A   مجتمع کلاسی   Fun A   مجتمع کلاسی   Top2 A    مجتمع کلاسی   Sumit 1     مجتمع کلاسی   Fun A   کارکنان و اساتید محل مجتمع کلاسی   Fun A   پردیس کشاورزی   Top1 A   مجتمع کلاسی   Top3 A   مجتمع کلاسی     تاریخ شروع کلاس ها: 13/08/96   با نظر مساعد مسئولین دانشگاه، به مناسبت آغاز به کار مرکز زبان در بخش مکالمه مسئولین محترم دانشگاه با تخفیف ۳۰% شهریه ثبت نام برای دانشجویان موافقت نموده اند و دانشجویان از مبلغ شهریه 000/400/1 ریال فقط 000/990 ریال برای شرکت در بخش مقدماتی و پیشرفته به حساب درآمدهای اختصاصی مرکز زبان دانشگاه رازی به شماره حساب ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی واریز و تصویر اصل فیش واریزی به همراه کارت دانشجویی به تلگرام کارشناس مرکز ارسال و همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز شروع کلاس اجباری است .  قابل ذکر است همراه با ارسال تصویر فیش واریزی روز انتخابی خود را از میان ساعت های اعلام شده توسط مرکز ارسال فرمایید .   ایمیل کارشناس مرکز: Razilang@gmail.com شماره تماس: خانم سربازمحمدی : ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶              

زمان شروع  کلاس ها: از 45/11 تا 15/13

تاریخ ثبت نام: 06/08/96 – 11/08/96

روزهای هفته

شنبه و چهارشنبه

 

یک شنبه و سه شنبه

 

 

 

سطح و مکان

Fun A  مجتمع کلاسی

 

Fun A  مجتمع کلاسی

 

Top2 A   مجتمع کلاسی

 

Sumit 1     مجتمع کلاسی

 

Fun A  کارکنان و اساتید محل مجتمع کلاسی

 

Fun A  پردیس کشاورزی

 

Top1 A  مجتمع کلاسی

 

Top3 A  مجتمع کلاسی

 

 

تاریخ شروع کلاس ها: 13/08/96

 

با نظر مساعد مسئولین دانشگاه، به مناسبت آغاز به کار مرکز زبان در بخش مکالمه مسئولین محترم دانشگاه با تخفیف ۳۰% شهریه ثبت نام برای دانشجویان موافقت نموده اند و دانشجویان از مبلغ شهریه 000/400/1 ریال فقط 000/990 ریال برای شرکت در بخش مقدماتی و پیشرفته به حساب درآمدهای اختصاصی مرکز زبان دانشگاه رازی به شماره حساب ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی واریز و تصویر اصل فیش واریزی به همراه کارت دانشجویی به تلگرام کارشناس مرکز ارسال و همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز شروع کلاس اجباری استقابل ذکر است همراه با ارسال تصویر فیش واریزی روز انتخابی خود را از میان ساعت های اعلام شده توسط مرکز ارسال فرمایید.

 

ایمیل کارشناس مرکز: Razilang@gmail.com

شماره تماس: خانم سربازمحمدی : ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶