به اطلاع متقاضیان محترم کلاس های مکالمه مرکز زبان می رساند با توجه به اهمیت تعیین سطح و قرار گرفتن زبان آموزان در سطح مناسب زبانی، مرکز زبان در نظر دارد از همه متقاضیان شرکت در دوره های مکالمه شامل: دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه امتحان تعیین سطح استاندارد شامل مهارت های Reading, Listening, Speaking, Vocabulary , Grammar در تاریخ جمعه 96/07/28 به عمل آورد و سطح بندی با توجه به نتایج آزمون قبل از شروع کلاس ها اعلام و زبان آموزان می توانند در سطوح مختلف از مقدماتی تا پیشرفته در دوره های آموزش مکالمه شرکت نمایند. واریز مبلغ 300/000 ریال به شماره حساب 2177333702009 بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه وارسال تصویر فیش واریزی از طریق تلگرام به شماره کارشناس مرکز (09036746306)  وهمراه داشتن اصل فیش درروز آزمون الزامی است. لازم به یادآوری است جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد محل و ساعت برگزاری آزمون و زمانبندی کلاس ها  متقاضیان می بایستی عضو کانال رسمی مرکز زبان دانشگاه به آدرس  https://t.me/RaziEnglishcenter شوند و اطلاعات مربوطه را از طریق کانال دریافت نمایند.

به اطلاع متقاضیان محترم کلاس های مکالمه مرکز زبان می رساند با توجه به اهمیت تعیین سطح و قرار گرفتن زبان آموزان در سطح مناسب زبانی، مرکز زبان در نظر دارد از همه متقاضیان شرکت در دوره های مکالمه شامل: دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه امتحان تعیین سطح استاندارد شامل مهارت های Reading, Listening, Speaking, Vocabulary , Grammar در تاریخ جمعه 96/07/28 به عمل آورد و سطح بندی با توجه به نتایج آزمون قبل از شروع کلاس ها اعلام و زبان آموزان می توانند در سطوح مختلف از مقدماتی تا پیشرفته در دوره های آموزش مکالمه شرکت نمایند.

واریز مبلغ 300/000 ریال به شماره حساب 2177333702009 بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه وارسال تصویر فیش واریزی از طریق تلگرام به شماره کارشناس مرکز (09036746306)  وهمراه داشتن اصل فیش درروز آزمون الزامی است.

لازم به یادآوری است جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد محل و ساعت برگزاری آزمون و زمانبندی کلاس ها  متقاضیان می بایستی عضو کانال رسمی مرکز زبان دانشگاه به آدرس https://t.me/RaziEnglishcenter شوند و اطلاعات مربوطه را از طریق کانال دریافت نمایند.