گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

   شرح وظایف واحد:
  1.ثبت نام و تشکیل پرونده جت دانشجویان شاهدوایثارگرجدیدالورود درمهرماه هر سال تحصیلی
  2.برگذاری کلاس های تقویتی متناسب بانیاز و درخواست دانشجو وپیشنهاداستادمشاور در دانشکده هاوخوابگاه ها
  3.بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان درهرترم
  4.بررسی تقاضای آموزشی درستادشاهدوایثارگردانشگاه طبق موادآموزشی و تبصره های موجود
  5.پیگیری امور آموزشی(تقاضای انتقال،تغییررشته،مهمانی و...)ازطریق هماهنگی بااداره کل آموزشی
  6.برگزاری اردوهای فرهنگی،زیارتی،سیاحتی،تفریحی
  7.هماهنگی و پیگیری مشاوره آموزشی و فرهنگی توسط اساتیدمشاوره درگروه های آموزشی
  8.هماهنگی باحوزه دانشجویی و پیگیری مسائل رفاهی  معیشتی دانشجویان شاهدوایثارگر
  9.برگزاری مسابقات فرهنگی،ورزشی در سطح دانشگاه و استان
 10.پیگیری امور آموزشی و فرهنگی وهماهنگی بابنیادشهیدوایثارگران استان و شهرستان کرمانشاه 
 11.پیگیری امورمربوط به کارکنان شاهدوایثارگر در دانشگاه از طریق هماهنگی باقسمت های مختلف دانشگاه

    اطلاعات پرسنل
 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
دکتر امجدملکی مشاور رئیس دانشگاه ومدیرکل امور دانشجویان شاهدوایثارگر 34274520 282 -
مجید معصومی پور کارشناس خدمات آموزشی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر 34274520 282 -

 


  تماس باما:
  آدرس:کرمانشاه،طاق بستان،خیابان دانشگاه،سازمان مرکزی،طبقه همکف،واحد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  تلفن واحد:مستقیم 34274520
  دورنگار:34274520