ارتباط با اداره کل حراست

ارتباط با اداره کل حراست :

 

واحد شماره تماس شماره فکس
اداره کل حراست 083-34274525 083-34277615
اداره حفاظت فیزیکی 083-34272256