اهداف دفتر نظارت و ارزیابی

مقدمه

براساس مفاد ماده 5 اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوبب چهارمین جلسه مورخ 1/7/77 شورای نظارت و ارزیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، در هریک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ( که از این پس در این آیین نامه موسسه نامیده میشود ) ، دفتر نظارت و ارزیابی با اهداف ، وظایف و تشکیلات زیر تحت نظر ریاست موسسه تشکیل میشود .

ماده 1 : هدف 
تحقق اهداف شورای نظارت و ارزیابی موسسه و وزارت فرهنگ و آموزش عالی

ماده 2 : وظایف 
2-1 : اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی موسسه
2-2 : ایجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در موسسه به منظور جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز
2-3 : تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی موسسه

دیدگاه کلی ( جمع بندی ) : 
[ دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه از دفاتر زیرمجموعه حوزه معاونت آموزشی میباشد و با توجه به نقش نظارت وارزیابیی در فرایند نظام آموزشی هدف این دفتر شناسایی وضعیت موجود دانشگاه و نقاط قوت و ضعف جهت کمک به سیاستگذاری و برنامه ریزی و تصمیم گیری آتی دانشگاه و همچنین کمک به افزایش ارتقاء کمی و کیفی آموزشی میباشد . ]
با توجه به مقدمه و تعاریف فوق دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه رازی رسماً از سال 1377 بصورت یک واحد مستقلل فعالیت خود را آغاز نمود ، مجموع وظایف و عملکرد دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه رازی به شرح ذیل می باشد .
1- بررسی و ورود اطلاعات فرمهای ارزشیابی دانشجویان از اساتید و تهیه گزارشات خروجی ، ایجاد دفترچه های آماریی از فرمهای مذکور و ارائه آن به ریاست محترم دانشگاه ، معاون آموزشی ، معاونین آموزشی دانشکده های تابعه و اعلام نتیجه به اعضای محترم هیات علمی .
2- نظارت بر حسن اجرای کلاسها و امتحانات در دانشکده ها و اعلام نتیجه به مسئولین مربوطه .
3- بررسی فرم و قرارداد حق التدریس اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و اساتید مدعو و ورود اطلاعات ارسالی بهه تفکیک دانشکده ها و گروههای آموزشی به کامپیوتر و طرح نتیجه به کمیته حق التدریس و همچنین تهیه نمودارهایی از میزان حق التدریس و تعیین شاخصهای حق التدریس و نسبت آن به اعضای هیات علمی گروه آموزشی و نهایتاً ارسال به حوزه ریاست محترم دانشگاه و معاونان محترم آموزشی و اداری مالی .
4- تهیه جدول تخصیص سهمیه بورس با توجه به نیازهای گروههای آموزشی و ارسال آن به وزارت علوم ، تحقیقات وو فناوری .
5- نظر به اهمیت و جایگاه نیروی انسانی کارآمد و کیفی در فرایند نظام آموزش عالی با تصویب هیات محترم رئیسهه دانشگاه از دی ماه 1379 کلیه امور مربوط به بورس اعضای هیات علمی و همچنین جذب هیات علمی در جهت تامین نیروی مورد نیاز دانشگاه رازی با اظهار نظر گروه آموزشی مربوطه از طریق جایابی دانش آموختگان یا دانشجویان به دفتر نظارت و ارزیابی محول گردید و این دفتر پس از گردآوری اطلاعات لازم از وضعیت گروههای آموزشی با هماهنگی آنها نسبت به جذب و اعلام به وزارت اقدام خواهد نمود.