نمایشگر یک مطلب

              

                                                                                                                                                                                                                                                          

    واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

 

نام موسسه

تلفن موسسه

آدرس سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

083-37243065

www.iauksh.ac.ir

علوم و تحقیقات  واحد کرمانشاه

083-38255582

www.webedu.srbiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

083-32242542

www.iaukang.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه

083-3227394

www.sahnehiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  هرسین

083-3230905

www.iauharsin.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد سنقر

083-4229739

www.iausak.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلانغرب

083-3228270

www.iauggh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب

083-45323542

www.iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قصرشیرین

083-42426711

www.iau-ghasr.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  روانسر

083-6527473

www.unirav.persianblog.ir

آموزشکده فنی حرفه ای سماء

8223569-083

www.sazman-sama.org