نمایشگر یک مطلب

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          موسسه ومراکز دولتی

 

 

 

 

 

نام موسسه

تلفن موسسه

آدرس سایت

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

083- 37259980

www.kut.ac.ir

علوم قرآنی شهید اشرفی کرمانشاه

083- 38360255

www.quran.ac.ir

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

083-35245011

eni.razi.ac.ir

دانشکده کشاورزی

083-38234820

www.sae.razi.ac.ir

دانشکده دامپزشکی

083-38322599

www.vet.razi.ac.ir

دانشکده فنی  مهندسی

083-34274535

www.eng.razi.ac.ir

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

083-34265027

www.lit.razi.ac.ir

دانشکده علوم اجتماعی

083- 38359036

www.soc.razi.ac.ir

دانشکده شیمی

083-34274559

www.chm.razi.ac.ir

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

083-34279265

www.phe.razi.ac.ir

دانشکده علوم

083-34274562-3

www.sci.razi.ac.ir

دانشکده مدیریت وحسابداری جوانرود

083-36232155

www.javanroud.razi.ac.ir

دانشکده کشاورزی سنقر و کلیایی

083-48432466

www.ags.razi.ac.ir

 
         

llllkkskka