نمایشگر یک مطلب

مراکز پیام نور

 

نام موسسه

تلفن موسسه

آدرس سایت

دانشگاه پیام نور کرمانشاه

083-38239755

www.kermanshah.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور اسلام آباد

083-45224847

www.esag.ksh.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور گیلانغرب

083-43223975

www.gilangh.ksh.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور کرندغرب

083-3724748

www.kgh.ksh.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب

083-2228800

www.spz.ksh.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور قصر شیرین

083-4222128

www.qasr.ksh.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نورجوانرود

083-6221870

www.pnujc.blogfa.com

دانشگاه پیام نور واحد روانسر

083-6527660

www.ravansar.ksh.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور پاوه

083--7221055

www.pnupaveh.blogfa.com

دانشگاه پیام نور مرکز ثلاث باباجانی

083--6724631

www.salaspnu.blogfa.com

دانشگاه پیام نور صحنه

083-3300288

www.pnusahneh.blogfa.com

دانشگاه پیام نور واحدهرسین

083-3227000

www.harsin.ksh.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نورکنگاور

083-2227173

www.pnukangavar.blogfa.com

دانشگاه پیام نور سنقر

083-4227461

www.sonqor.ksh.pnu.ac.ir