نمایشگر یک مطلب

 

 

 

 

 

 

مراکزآموزش علمی کاربردی

نام موسسه

تلفن موسسه

آدرس سایت

آموزشی و پژوهشی غرب

083-38236030

www.uastjdksh.ac.ir

جهاد دانشگاهی

083-38227243

www.uastjdksh.ac.ir

بهزیستی

083-38381045

www.uastjdksh.ac.ir

هواشناسی و علوم جو

083-34218446

www.uastjdksh.ac.ir

میراث بیستون

083-38212423

www.miras-uast.ir/kermanshah/default.aspx

بانک ملت

083-38254949

www.uastjdksh.ac.ir

فرهنگ و هنر واحد 1 کرمانشاه

 083-3 8259875

www.elmikarbordi.farhang.gov.ir

نیروی انتظامی

083-32182382

www.uastjdksh.ac.ir

پویا غرب

083-34281080

www.pguast.ir

هلال احمر

    083-38384146-8

www.uastjdksh.ac.ir

امام حسین(ع)

083-37216200

www.uastjdksh.ac.ir

مدیریت صنعتی

083-34283370

www.uastjdksh.ac.ir

امام رضا(ع) اسلام آباد غرب

083-35226660

www.group-it-ircast.mihanblog.com

اسلام آبادغرب(خضراء)

083-35244772

www.khazra.org

جهاد کشاورزی ماهیدشت

083-34622218

www.uastjdksh.ac.ir

جهاد کشاورزی سرپل ذهاب

083-32242277

www.djks.blogfa.com

علمی- کاربردی روانسر

083-33657881

www.markazerawansar.mihanblog.com