نمایشگر یک مطلب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

        مراکز فنی و حرفه ای

   

نام موسسه

تلفن موسسه

آدرس سایت

دانشگاه فنی و حرفه ای شماره 1پسران کرمانشاه

 083-37240964

www.khthec.edu.tvu.ac.ir

دانشگاه  فنی و حرفه ای شماره 2 پسران کرمانشاه

  083-38377760

www.afp2ksh.edu.tvu.ac.ir

دانشگاه فنی و حرفه ای دختران کرمانشاه

083-34266670

www.dkermanshahtc.edu.tvu.ac.ir

دانشگاه فنی و حرفه ای پسران اسلام آباد غرب

083-5227685

www.p-islamabadgharb.tvu.ac.ir