کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی. تلفن مرکزی: ۳۴۲۷۴۵۳۰-۰۸۳ info@razi.ac.ir

کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی.

تلفن مرکزی: ۳۴۲۷۴۵۳۰-۰۸۳

info@razi.ac.ir