معرفی مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه


معرفی مرکز رشد
این مرکز با در اختیار داشتن یک باب ساختمان با حدود 1508 مترمربع زیر بنای مفید واقع در جنب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی قرار دارد. با وجود سایر امکانات و تجهیزات مناسب، از زمان اخذ مجوز قانونی، مرکز می¬تواند با ارائه خدمات حمایتی در ایجاد و توسعه حرفه¬ها و فعالیت¬های جدید دانش بنیان، توسط کارآفرینان دانشگاهی، در قالب واحدهای نوپای فعال صاحب ایده با اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پشتیبانی کند. این پشتیبانی باعث می شود تا این واحدهای فناور برای حضور مؤثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادی و فناورانه در سطوح منطقه¬ای، ملی و فراملی آماده گردند

مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه


مرکز رشد واحدهای فناور
مقدمه:  در قرن نوزدهم دانشگاه¬ها محل آموزش تخصص، مهارت و اصول زندگی بودند. در قرن بیستم دانشگاه¬ها وارد مرحله پژوهش و ارائه خدمات مشاوره به جامعه شدند. این کار باعث شد تا جامعه قرن بیستم وارد مراحل ارزشمندی از رشد و توسعه شود. این رشد و توسعه اما در دانشگاه¬ها نتایج زیادی به دنبال نداشت. دانشگاه¬ها محل تولید علم و فنی بودند که خود از نتایج اقتصادی و پولی این علم و فن بهره¬ای نمی¬بردند. روش¬های تولید در دانشگاه¬ها شکل می¬گرفت ولی دانشگاه¬ها در عرصه تولید محصول وارد نمی¬شدند. در همین حال بخش¬های اقتصادی مستقل از دانشگاه¬ها این نتایج را تجاری نموده و از قبل آنها ثروت اندوزی می¬کردند. البته در انتهای قرن بیستم فضای کسب و کار آنچنان تغییر یافت و تغییر و تحول در محصولات و روش¬های تولید آنچنان سریع گردید که بسیاری از مؤسسات بزرگ در مسابقه جامانده و خود دانشگاه¬ها برای دست یابی به فناوری های تجاری وارد بازار رقابت شدند. در این شرایط دانشگاه¬ها از حیطه توسعه علوم و تحقیقات وارد مرحله تولید و تجاری نمودن فناوری شدند. امروز دانشگاه MIT بیش از 4000 بنگاه اقتصادی وابسته دارد و از قبل این بنگاه¬های وابسته به سطح بسیار بالایی از درآمد و استقلال دست یافته است. لذا الگوی مراکز رشد و پارک¬های علم و فناوری وابسته به دانشگاه¬ها وسیله¬ای برای توسعه منطقه¬ای و نیز توسعه دامنه عمل¬کرد دانشگاه¬ها به سوی دانشگاه¬های قرن بیست و یکم است. در این شرایط لازم است تا دانشگاه¬ها وارد عرصه شناسایی زمینه های تولید، فروش فناوری و محصولات دانش بنیان از طریق بنگاه¬های اقتصادی مستقر در مراکز رشد و پارک¬های علم و فناوری خود گردند.
با این روی¬کرد و در راستای احراز جایگاه دانشگاهی مناسب هزاره سوم، دانشگاه رازی مقدمات تأسیس مرکز رشد واحدهای فناور برای استقرار شرکت¬های دانش بنیان را برنامه¬ریزی نموده است. این تصمیم کمک می¬کند تا از یک سو ایده¬های دانش بنیان دانشگاهیان صاحب ایده، محلی برای بروز و بلوغ پیدا کند، و از سوی دیگر دانشگاه در مسیر توسعه منطقی خویش وارد عرصه¬ جدیدی از مقدمات فعالیت¬های تجاری سازی گردد. از جمله اهداف مرکزرشد یاد شده ایجاد پیوند بین تولید، بازار و مراکز دانشگاهی است. از دیگر اهداف مرکز حمایت از ایده‌های بازارپذیر دانشگاهی است. مراکزرشد با حمایت‌های مشاوره‌ای و مالی به افرادی که صاحب ایده هستند اما وسایل و امکانات مناسب برای به تولید رساندن ایده‌ها ندارند، کمک می‌کند.
در راستای به انجام رسانیدن این مهم فعالیت¬های مربوط به تأسیس مرکزرشد واحد های فناور دانشگاه رازی از سال 1386 شروع شده است. این فعالیت¬ها عبارتند از :
1. مطالعه برای تأسیس مرکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه رازی
2. برگزاری کارگاه معرفی مراکز رشد و پارک¬های علم و فناوری در دنیا و ایران برای اعضای هیأت علمی و شورای دانشگاه
3. انتخاب مکان مناسب تأسیس مرکز رشد
4. اقدام به تهیه طرح تعمیر و آماده سازی و سپس اقدام به آماده سازی مکان مرکز رشد
5. برگزاری کارگاه¬های آموزشی کارآفرینی، خلاقیت و تجاری سازی در سطح و برای دانشجویان
6. اعلام فراخوان برای تشکیل واحدهای فناور به صورت هسته¬ها و شرکت¬های فناور
7. تهیه فرم¬های مخصوص پیش¬نهاد اولیه ایده برای افراد و گروه¬های متقاضی استقرار در مرکز رشد
8. سازماندهی و انتخاب اعضای شورای بررسی ایده¬های متقاضی استقرار در مرکز رشد
9. بررسی فرم¬های رسیده و انتخاب 30 ایده برتر آماده استقرار در مرکز رشد دانشگاه
10. تهیه طرح کامل برنامه اجرایی و استقرار مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی و ارسال برای دفتر مراکز رشد و پارک¬های فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
11. اقدام به اصلاح طرح بر اساس راه¬نمایی¬ها و خواسته¬های دفتر مراکز رشد.

در حال حاضر این مکان با حدود 30 اطاق آماده استفاده است. حدود 11 مورد از شرکت¬ها و هسته¬های فناور نیز آماده استقرار هستند. پس از اخذ مجوز شروع فعالیت از سوی دفتر مراکز رشد وزارت مطبوع، مرکز رشد می¬تواند فعالیت قانونی خود را شروع نماید.
شماره تلفن مرکز اداری واحدهای فناور:
8390650
8390651